Zmiany w Ustawie o Dozorze Technicznym

Zmiany w Ustawie o Dozorze Technicznym 2019 r.

Od 1 czerwca 2019 r. uprawnienia dotyczące obsługi i konserwacji urządzeń technicznych wydawane są terminowo. Do tej pory świadectwa kwalifikacyjne do obsługi poszczególnych urządzeń wydawane przez:

– Urząd Dozoru Technicznego (UDT),

-Transportowy Dozór Techniczny (TDT),

– Wojskowy Dozór techniczny (WDT)

wystawiano bezterminowo.

Terminowość zaświadczeń.

Według znowelizowanej Ustawy o Dozorze Technicznym, od 1 czerwca 2019 roku zaświadczenia kwalifikacyjne dla osób obsługujących oraz konserwujących urządzenia techniczne są wydawane na określony czas:

– nie krótszy niż 5 lat,

– nie dłuższy niż 10 lat.

Uprawnienia wydane przed 1 czerwca 2019:

Uprawnienia są ważne 5 lat począwszy od stycznia 2019 roku. Po upływie 5 lat, uprawnienia można przedłużyć. Wystarczy złożyć pisemny wniosek – papierowy lub elektroniczny na 3 miesiące przed dniem upływu ważności kwalifikacji. Do wniosku trzeba załączyć oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej o czynnym wykorzystywaniu kwalifikacji minimum przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat. Okres 3 lat nie musi być ciągły, może być przerywany. Nie ma wymogu załączania dodatkowych zaświadczeń od pracodawcy. Zaświadczenia kwalifikacyjne będą przedłużone na 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju kwalifikacji. Przedłużenie ważności uprawnień jest bezpłatne. W innym przypadku uprawnienia wygasną i aby uzyskać je na nowo trzeba będzie przystąpić do egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Znowelizowana Ustawa umożliwia także sporządzanie badań technicznych urządzeń w postaci elektronicznej. Dzięki zmianom uproszczono wykonywanie działalności przedsiębiorcom – po nowelizacji można prowadzić tzw. “księgę rewizyjną urządzenia” w cyfrowy sposób. Nie zrezygnowano jednak z papierowej formy przechowywania danych – wybór wersji dokumentacji zależy od pracodawcy.

W Ustawie wprowadzono także nowe definicje pojęć:

– modernizacja,
– konserwacja,
– naprawa,
– eksploatacja.
Definicje te mają na celu zniwelowanie wątpliwości w interpretacji poszczególnych przepisów;