Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów

Pracodawca jako organizator procesu pracy musi zapewnić stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. Jednak nie w każdej sytuacji jest to możliwe. W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, w celu ograniczenia zagrożeń i zmniejszenia uciążliwości zawiązanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, Pracodawca musi stosować się do przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, które weszło w życie 1 maja 2017).

NORMY DLA MĘŻCZYZN:

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 30 kg, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem że na jednego mężczyznę przypada masa nieprzekraczająca:

1) przy pracy stałej – 25 kg,

2) przy pracy dorywczej – 42 kg.

Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn.

NORMY DLA KOBIET:

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 20 kg, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jedną kobietę przypada masa nieprzekraczająca:

1) przy pracy stałej – 10 kg,

2) przy pracy dorywczej – 17 kg.

Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 200 kg dla kobiet.

Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić:

1)dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku,

2)nadzór pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy –  pracownika nadzorującego wyznacza Pracodawca,

3)odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.

Przenoszenie przedmiotów długich i o dużej masie powinno odbywać się przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego, pozwalającego na transport z możliwie najmniejszym unoszeniem przedmiotów ponad poziom podłoża.

W przypadku zespołowego przenoszenia przedmiotów na ramionach, należy zapewnić, aby pracownicy:

1) wkładali i opuszczali przenoszony przedmiot jednocześnie i na komendę;

2) znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu;

3) używali środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona.