Zdarzenie potencjalnie wypadkowe – czym różni się od wypadku w pracy, czy zgłaszać?

Warunkiem bezpieczeństwa w zakładzie pracy jest usuwanie zagrożeń, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe ograniczanie zagrożeń poprzez odpowiednią organizację pracy oraz stosowanie środków technicznych. Czasami jednak – pomimo podjęcia działań minimalizujących niebezpieczeństwa – dochodzi do zdarzeń wypadkowych lub potencjalnie wypadkowych.

Jest wiele różnych określeń zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Nazywane jest często:

-zdarzeniem bezurazowym,

-zdarzeniem potencjalnie urazowym,

-zdarzeniem niezakwalifikowanym jako wypadek przy pracy.

Czym jest zdarzenie potencjalnie wypadkowe?

Jest to zdarzenie w wyniku którego nie dochodzi do urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracownika, np. w następujących sytuacjach:

– spadające towary z regałów lub dokumenty, segregatory z półek albo narzędzia na placu budowy,

– potknięcie się o przedłużacze, pudełka znajdujące się w przejściach i dojściach do stanowisk pracy,

– kolizja drogowa pracownika prowadzącego samochód służbowy,

– zalanie przewodu zasilającego lub urządzenia elektrycznego rozlanym płynem w czasie spożywania posiłków.

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe różni się zatem od zdarzenia wypadkowego tym, że nie ma poszkodowanego. Wszystkie pozostałe elementy definicji wypadku przy pracy są zachowane, tj.

-zdarzenie nagłe,

-wywołane przyczyną zewnętrzną,

związane z wykonywana pracą.

Każde zdarzenie potencjalnie wypadkowe wymaga analizy i podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych aby w przyszłości podobne sytuacje nie miały miejsca. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe powinny też być uwzględniane w ocenie ryzyka zawodowego, z którą zapoznawani są pracownicy.

Nie ma podstawy prawnej aby rejestrować zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Sposób rejestrowania oraz zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych jest indywidualnym rozwiązaniem każdego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak każda organizacja powinna mieć opracowaną  i wdrożoną procedurę zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Opis zdarzenia potencjalnie wypadkowego powinien uwzględniać:  

– datę, czas zdarzenia,

– miejsce zdarzenia,

– rodzaj zdarzenia,

– skutki i przyczyny zdarzenia,

– opis zdarzenia,

– podjęte działania zapobiegające.

Pamiętajmy, że pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, m.in. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy (art. 207 Kodeksu Pracy).

Ponadto, pracodawca obowiązany jest zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania (§  40 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Zgłaszanie zatem zdarzeń potencjalnie wypadkowych przez pracowników ułatwia pracodawcy wywiązanie się z powyższej wskazanych obowiązków, a tym samym daje podstawę do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w organizacji.