Zagrożenia przy pracy na wyokości. Praca na drabinach, rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych. Jak chronić pracowników.

Praca na wysokości

Praca na wysokości to praca wykonywana na drabinach, rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub terenu.

Pracą na wysokości nie jest pracą na powierzchni, bez względu na wysokość na której jest wykonywana, jeżeli powierzchnia ta jest osłonięta z każdej strony co najmniej do wysokości 1,5 m pełnymi ścianami albo ścianami z oknami oszklonymi lub wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości.

Obowiązki pracodawcy względem pracowników w przypadku pracy na wysokości

Praca na wysokości zaliczana jest do tzw. prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczeństwo podczas wykonywania tego rodzaju pracy, m.in.:

– wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru prac na wysokości,

– zapewnić odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej,

– przeprowadzić pracownikom instruktaż stanowiskowy,

– zainstalować balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m,

– jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zamontowanie balustrad jest niemożliwe, pracodawca musi zastosować skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy, np. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji lub szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,

– zorganizować wykonywanie pracy na wysokości w taki sposób aby nie zmuszać pracowników do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym będzie stał pracownik.

Pracę na wysokości mogą wykonywać pracownicy, którzy:

– ukończyli 18 lat,

– posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

– mają ważne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; szkolenie musi być przeprowadzane co najmniej raz w roku – zgodnie z przepisami dotyczącymi prac szczególnie niebezpiecznych,

– zapoznani zostali z oceną ryzyka zawodowego podczas prac na wysokości oraz wewnątrzzakładowymi instrukcjami i procedurami podczas prac na wysokości,

– wyposażeni zostali w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz zostali przeszkoleni w zakresie ich prawidłowego stosowania.

W trakcie wykonywania prac na wysokości należy wykazać się szczególną ostrożnością. Przy pracach wysokościowych bardzo ważne jest przestrzeganie zasad BHP. Bagatelizowanie przepisów najczęściej kończy się poważnymi wypadkami włącznie z utratą życia.