Zagrożenia na stanowisku pielęgniarki. BHP w placówkach medycznych.

Praca pod presją czasu, nocne dyżury, kontakt z niebezpiecznymi substancjami, to tylko niektóre czynniki, które mogą negatywnie oddziaływać na stan zdrowia pielęgniarek w każdej specjalności. W tej pracy zagrożeń zawodowych jest bardzo dużo, dlatego pielęgniarki powinny wiedzieć, na co są narażone oraz jak ustrzec się przed ryzykiem związanym z wykonywaniem swoich obowiązków.

Pielęgniarki i pielęgniarze wykonując powierzone im obowiązki narażeni są na różnorodne zagrożenia, dlatego przed rozpoczęciem pracy muszą odbyć szkolenie bhp podczas, którego są zaznajamiani z czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi na ich stanowisku pracy i metodami ochrony przed wypadkami i chorobami.

Do czynników mogących powodować wypadki w pracy pielęgniarki / pielęgniarza należy wymienić:

– mokre, brudne nawierzchnie, które mogą być powodem poślizgnięć, upadków, a tym samym urazów, zwłaszcza podczas: sytuacji alarmowych (pośpiech) lub obniżonej koncentracji (nadmiar obowiązków, stres, brak snu),

– skalpele, nożyczki, stłuczone szkło, igły, stwarzające ryzyko przecięcia, ukłucia,

– uszkodzone kable, gniazdka, wtyczki, nienależycie działający sprzęt elektryczny, zagrażające porażeniem prądem,

– gorące urządzenia sterylizacyjne, ciecze, gazy, które mogą spowodować poparzenia,

– niewłaściwie umocowana aparatura, sprzęt medyczny przyczyniająca się do urazów kończyn, ciała, głowy,

– poparzenia na skutek wybuchu butli ze sprężonymi gazami stwarzające urazy ciała,

– środki chemiczne wywołujące alergie, zatrucia, oparzenia,

– unoszenie pacjentów, sprzętu medycznego, co powoduje urazy kręgosłupa, kończyn.

Wśród czynników fizycznych środowiska pracy pielęgniarek wskazać należy:

– promieniowanie laserowe – ryzyko oparzeń skóry, uszkodzenia narządu wzroku, chorób nowotworowych,

– promieniowanie rentgenowskie podczas wykonywania rentgenów oraz jonizujące pochodzące ze źródeł radioizotopowych – ryzyko poparzeń ciała, uszkodzenia oczu, wystąpienia nowotworów.

W pracy pielęgniarzy wyróżniamy także czynniki chemiczne i pyły:

– ryzyko zatrucia rozlanymi, wyciekającymi, rozsypanymi substancjami chemicznymi,

– prawdopodobieństwo zatrucia gazami, parami pochodzącymi z procesów mieszania substancji niebezpiecznych,

– podrażnienia, zapalenia, uczulenia skóry na skutek używania środków dezynfekcyjnych, detergentów,

– podrażnienia oczu, układu oddechowego spowodowane przez detergenty i środki dezynfekcyjne,

– zatrucia płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi, środkami leczniczymi,

– uczulenia lateksem w wyrobach medycznych.

Do czynników biologicznych na stanowisku pielęgniarki wymienić trzeba:

– mikroorganizmy chorobotwórcze powodujące zakażenia na skutek bezpośredniego kontaktu z chorymi (krwią, płynami ustrojowymi),

Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy:

– choroby kręgosłupa, przewlekłe bóle, uszkodzenia kości, mięśni spowodowane zadaniami wykonywanymi w wymuszonej pozycji ciała przez wiele godzin, intensywnym wysiłkiem fizycznym,

– stres na skutek ciągłego przebywania z chorymi (często nieuleczalnie),

– wypalenie zawodowe, stres, problemy osobiste w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, zmianowej, kontakt z pacjentami i ich rodzinami,

– nerwice, depresja, stres spowodowane pracą w warunkach zagrożenia życia pacjenta.

Ważne jest, aby wykonując obowiązki pielęgniarki miały dostęp jedynie do bezpiecznych materiałów i sprzętu. Obowiązkiem władz placówek medycznych, jest wdrażanie właściwych działań zapobiegawczych wypadkom i chorobom. W wyniku narażenia na czynniki ryzyka zawodowego, personel medyczny zapada na choroby, doznaje urazów na skutek wypadków, czego konsekwencją jest niezdolność do wykonywania pracy, co w dalszej kolejności rzutuje na opiekę nad pacjentami.

Należy zatem podejmować działania zabezpieczające personel medyczny przed wypadkami i chorobami. Zgodnie z przepisami prawa wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadać orzeczenie lekarskie dopuszczające do pracy i być wyposażeni w odzież medyczną i środki ochrony indywidualnej.