Zagrożenia dla pracowników pralni. Bezpieczeństwo w pomieszczeniach pralni. Szkolenia bhp dla pracowników pralni.

Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz możliwości finansowe lub organizacyjne, każdy pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie i życie swoich pracowników. Również właściciele pralni zobowiązani są do podejmowania odpowiednich działań gwarantujących bezpieczeństwo zatrudnionych osób. Konkretne działania ukierunkowane na wzrost bezpieczeństwa pracowników m.in.:

– dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego pralni,

– zapewnienie pracownikom szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępnych i okresowych),

– wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej,

zminimalizują prawdopodobieństwo wypadków podczas wykonywania pracy.

 Dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy

W szczególności trzeba tu zwrócić uwagę na zapewnienie w lokalu pralni:

– wysokości pomieszczenia w świetle min 3,30 m,

– równych, nieśliskich podłóg, odpornych na nasiąkanie stosowanych preparatów i środków chemicznych oraz wody; na bieżąco należy likwidować nierówności i ubytki posadzek; zabronione jest zastawianie dróg transportowych,

– pokrycia ścian materiałem nienasiąkliwym, łatwo zmywalnym,

– odpowiedniej instalacji wentylacyjnej – w pomieszczeniu należy wykonać wentylację mechaniczną wyciągową i nawiewną o wydajności, nie mniejszej niż nawiew 6 wymian /godz. oraz wyciąg 7 wymian/godz.; powinna być również wentylacja grawitacyjna,

oświetlenia dziennego oraz sztucznego (ilość oświetlenia sztucznego określają odpowiednie normy),

– zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym.

Dbałość o bezpieczne i higieniczne wyposażenie techniczne pralni

Najlepszym sposobem ochrony pracowników przed zagrożeniami jest dbałość o bezpieczeństwo i higienę pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego pralni. Szczególnie należy zapewnić:

– właściwy stan techniczny maszyn, narzędzi, sprzętów wykorzystywanych w procesie pracy,

– wykorzystywanie maszyn, sprzętów tylko w zakresie i na warunkach wskazanych w dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej,

– przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń,

– zapewnienie pracownikom pełnej informacji o użytkowanych urządzeniach (instrukcje bhp, znaki i napisy na maszynie),

– wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw zgodnie z dokumentacją techniczno – eksploatacyjną.

Zapewnienie pracownikom szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

(wstępnych i okresowych)

Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik pralni powinien odbyć szkolenie wstępne bhp. Podczas szkolenia pracownicy powinni zostać zapoznani z:

– przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– konsekwencjami naruszenia przepisów bhp,

– zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi występującymi w zakładzie pracy oraz środkami zapobiegawczymi,

– zasadami przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

– przepisami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

– zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

Celem szkolenia okresowego jest odświeżenie i uzupełnienie wiedzy pracowników w zakresie:

– przepisów i zasad bezpiecznego wykonywania pracy,

– zagrożeń występujących na stanowiskach pracy i metod ochrony przez zagrożeniami,

– postępowania w razie wypadku i sytuacjach zagrożeń.

 Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej

Pracownicy muszą być wyposażeni w  odpowiednie buty, rękawice i odzież ochronną, stosowną do rodzaju pracy i zajmowanego stanowiska. Szczególnie należy zwrócić uwagę na obuwie ochronne ze spodami przeciwpoślizgowymi oraz rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi, a jeżeli używanie rękawic nie jest możliwe konieczne jest zapewnienie kremów ochronnych.

Szczepienia ochronne, dezynfekcja pomieszczeń

Poważnym niebezpieczeństwem dla zdrowia pracowników pralni są mikroorganizmy, które pochodzą od brudnych wyrobów włókienniczych. Mikroorganizmy są źródłem chorób i zakażeń. Dlatego pracownicy pralni stykając się z brudnymi wyrobami powinni być poddani szczepieniom ochronnym, nosić rękawice i kombinezony ochronne. Brudna odzież może być transportowana tylko w specjalnych pojemnikach.

Spożywanie posiłków przez pracowników pralni musi odbywać się po zmianie odzieży roboczej i umyciu rąk w pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych. Ponadto zaleca się aby pomieszczenia magazynu i sortowni wyrobów brudnych były dezynfekowane co najmniej raz w roku.

Pracodawca i osoby nadzorujące pracę muszą zapewniać bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy wpływają na zmniejszenie wypadków i chorób pracowników, co z kolei przekłada się na:

– rzadszą absencję w pracy,

– mniejszą rotację w firmie,

– lepsze wyniki i zyski,

– wzmocnienie wizerunku pracodawcy.