Zagrożenia biologiczne i chemiczne w pracy ogrodnika, pracownika zieleni. Szkolenia bhp pracowników terenów zielonych

Praca ogrodnika, pracownika terenów zielonych jest pracą fizyczną wykonywaną w różnych pozycjach przy użyciu wielu narzędzi i maszyn. Wykonywanie powierzonych obowiązków (sadzenie i uprawa roślin, nawożenie i nawadnianie gleby, odchwaszczanie, czyszczenie sadzawek i fontann) wiąże się z narażeniem na zagrożenia zawodowe: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne, które mogą powodować wypadki i choroby. Aby zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, pracodawca powinien wprowadzić zasady bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy. Każdy nowo zatrudniany pracownik powinien zostać odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkowy jest udział w szkoleniach bhp zarówno wstępnym i okresowym. Podczas szkoleń przekazywana jest pracownikom wiedza, m.in. o zagrożeniach, metodach i środkach bezpiecznego wykonywania pracy, pierwszej pomocy. Świadomość pracowników o zagrożeniach w miejscu pracy jest kluczowa dla ich bezpieczeństwa. Liczba zagrożeń zależy oczywiście od warunków pracy i zakresu przydzielonych obowiązków.

Zagrożenia:

Czynniki biologiczne

Czynniki biologiczne powodują ryzyko wystąpienia wielu chorób, m.in.:

1.Tężca (choroba układu nerwowego) – bakterie przedostają się przez uszkodzoną skórę w wyniku kontaktu z glebą.

2.Leptospirozy (uszkodzenie naczyń, zaburzenia krążeniowe, zmiany w narządach miąższowych, układzie nerwowym i mięśniach) – zarazek przedostaje się z zanieczyszczonej wody, moczu chorych zwierząt, poprzez wniknięcie przez uszkodzoną skórę.

3.Legionelozy „choroba legionistów”(jest chorobą układu oddechowego, wywołuje zapalenie płuc), do zakażenia dochodzi poprzez wdychanie aerozolu kropelek wody zawierających bakterie.

Przyczyny chorób:

1.kontakt ze zbiornikami wodnymi (sadzawkami, fontannami),

2.kontakt z wilgotną ziemią,

3.odchody zwierząt,

4, rośliny trujące, drażniące, alergizujące,

5.owady.

Środki zapobiegające:

1.Pracownicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej oraz obuwie i odzież roboczą zmniejszające ryzyko ugryzienia przez owady, gryzonie, zakażenie na skutek kontaktu z glebą, wodą, odchodami zwierząt.

2.Obowiązkowe szczepionki, konieczne sprawdzenie daty ważności w celu podania „szczepionki przypominającej”.

Czynniki chemiczne

Ekspozycja na czynniki chemiczne może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, przyczyniać się do poważnych chorób, a nawet śmierci.

Najbardziej narażona jest skóra, oczy, drogi oddechowe, układ pokarmowy.

Przyczyny pogorszenia stanu zdrowia:

1.kontakt z pestycydami,

2.nawozy gleby.

Środki zapobiegające:

1.Środki ochrony roślin, owadobójcze i inne chemikalia muszą być przenoszone i stosowane z właściwą ostrożnością.

2.Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta, etykietą ostrzegawczą.

3.Pracownicy muszą być zapoznani z Kartami Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych stosowanych w pracy.

4.Konieczność trzymania chemikaliów z dala od przechodniów, dzieci, zwierząt. Niedopuszczać do przypadkowego kontaktu.

5.Ważna jest koncentracja na wykonywanych czynnościach aby właściwie używać chemikaliów.

6.Zawsze należy trzymaj chemikalia w oryginalnym opakowaniu. Wszyscy pracownicy muszą mieć pewność jakiego środka używają dlatego pojemniki, opakowania muszą być jasno oznakowane i przechowywane w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu.

7.Przed rozpoczęciem pracy ze sprzętem do oprysków należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania i postępować zgodne z jej treścią:

– zabronione jest stosowanie sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zastosowaniem,

– wymagane jest bezwzględne zastosowanie się do wskazanych w instrukcji przepisów bezpieczeństwa pracy, użytkowania, konserwacji i przechowywania sprzętu.

8.Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej: mocne wodoodporne buty, kalosze, rękawiczki podczas pracy z chemikaliami, przy rozpylaniu również maska, ochrona oczu.

9.Przed opryskami należy upewnić się, że w pobliżu nie ma ludzi i zwierząt.

Dokładna analiza zagrożeń na stanowisku pracy ogrodnika, pracownika terenów zielonych jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa pracowników. Eliminacja lub ograniczenie niebezpieczeństwa stanowi podstawę ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych. Dlatego tak ważne są szkolenia bhp, zapoznanie pracowników z zasadami bezpiecznej pracy oraz wyposażenie w niezbędne ochrony ciała.