Wytyczne w sprawie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i szkoleń bhp. Stanowisko Głównego Insektora Pracy 01.04.2020

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w Polsce w związku z zagrożeniem COVID-19, 01.04.2020 r. Główny Inspektor Pracy ogłosił stanowisko w zakresie profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń bhp pracowników.

Na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Główny Inspektor Pracy zaproponował:

  1. Zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie pracodawca ma obowiązek wystawienia skierowania na badania lekarskie okresowe przed upływem terminu ważności wcześniejszych badań profilaktycznych.

Po odwołaniu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego, pracownik ma obowiązek wykonać badania lekarskie w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego przez lekarza uprawnionego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy (po wykonaniu odpowiednich badań) może wydać inny lekarz. Takie orzeczenie traci moc po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W przypadku wstępnych badań lekarskich podtrzymano obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy bez uzyskania orzeczenia lekarskiego określającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy.

  1. Przeprowadzanie instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium w czasie nie krótszym niż 3 h lekcyjne, korzystając ze środków komunikacji elektronicznej. Wskazane jest aby pracownicy otrzymali pocztą elektroniczną materiały umożliwiające zaznajomienie się z:

-podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającymi z Kodeksu Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy,

-przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

-zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

  1. Przeprowadzanie szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego, w czasie nie krótszym niż 8 h lekcyjnych. Zaleca się korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej. Pracownicy powinni otrzymać pocztą elektroniczną materiały aktualizujące i uzupełniające wiedzę i umiejętności w zakresie:

– przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

– zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

– postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

  1. Egzamin sprawdzający wiedzę objętą programem szkolenia okresowego oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, należy przeprowadzić niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.
  2. Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy:

– na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na takie stanowisko oraz ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.

Główny Inspektor Pracy zaznaczył, że powyższe działania nie powinny obniżyć poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników i jednocześnie umożliwią obniżenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.