Nowe kwoty odszkodowań z tytułu wypadku w pracy

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 marca 2019 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 270) od 1 kwietnia 2019 r obowiązywać będą nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Może ono zostać przyznane również członkowi rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Nowe wysokości kwot ustalone została w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r., które wyniosło 4 585,03 zł. Stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Przyznanie, odmowa oraz ustalenie wysokości jednorazowego odszkodowania należy do ZUS-u, który wydaje decyzję w terminie 14 dni od:

– otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,

– wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu917 zł

 

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych917 zł

 

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego16 048 zł

 

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty16 048 zł
gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty82 531 zł

 

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko41 265 zł

 

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty82 531 zł
oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci
gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

 

82 531 zł

oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

 

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom16 048 zł

 

gdy u do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty41 265 zł

oraz 16 048 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego