Wymogi BHP w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych

Prowadzenie salonu fryzjerskiego, kosmetycznego, odnowy biologicznej lub tatuażu wiąże się z dostosowaniem lokalu i stanowisk pracy do przepisów zawartych w:

  1. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
  2. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. poz. 1650 z późn.zm.),
  3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.),
  4. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1488),
  5. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 716 z późn.zm.).

Wymienione powyżej zakłady powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności dotyczące:

Lokalizacji:

Salony świadczące usługi fryzjerskie kosmetyczne, odnowy biologicznie muszą być zlokalizowane w odrębnym budynku lub lokalu, albo stanowić wyodrębnioną część obiektu. W zakładzie musi być wydzielone miejsce:

– świadczenia usług,

– przechowywania odzieży wierzchniej,

– dla klientów oczekujących na usługę,

– sanitarno-higieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w salonie, wyposażone w mydło oraz ręczniki papierowe,

– na sprzęt do utrzymywania czystości,

– na kosmetyki oraz czystą i brudną bieliznę,

– na przechowywanie pojemników z odpadami,

– do mycia i farbowania włosów z umywalką oraz ciepłą i zimną wodą.

Zakład musi być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Oświetlenie:

Pomieszczenie powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne i sztuczne. Przyjmuje się, że okna powinny stanowić 1/8 powierzchni salonu. Z kolei oświetlenie sztuczne musi być zarówno sufitowe oraz punktowe ( przy każdym stanowisku pracy). Natężenie oświetlenia nie może być mniejszej niż 500 lx., a oprawy źródeł światła nie mogą powodować odblasku i olśnienia.

Dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia tylko światłem sztucznym pod warunkiem uzyskania zgody właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym Okręgowym Inspektorem Pracy.

Należy pamiętać, że pomieszczenia pracy oraz stanowiska pracy muszą być chronione przed nadmiernym nasłonecznieniem. W tym celu w oknach można zamontować rolety lub żaluzje.

Ogrzewanie i wentylacja:

W pomieszczeniach pracy, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna, temperatura nie może być niższa niż 18C. Brak jest natomiast jednoznacznych przepisów określających maksymalną dopuszczalną temperaturę. Nie oznacza to jednak, że temperatura może być zbyt wysoka. W Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, określono, że temperatura powinna być odpowiednia. Powszechnie przyjęto, że temperatura nie powinna przekraczać 30° C.

Przepisy nakazują także zabezpieczenie miejsc pracy przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz.

W salonach należy systematyczne eliminować nadwyżki ciepła i wilgoci wydzielane przez narzędzia pracy, tj.:

– suszarki, lokówki, prostownice, maszynki, wodę wykorzystywaną do wykonywania pracy,

– klientów korzystających z usług salonu.

Ponadto, właściciele zakładów usługowych musza zapobiegać występowaniu i rozprzestrzenianiu się infekcji pomiędzy pracownikami i klientami. Biorąc pod uwagę szereg potencjalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza: wirusy, bakterie, grzyby, pyły, chemikalia, salon kosmetyczny nie może funkcjonować bez właściwego systemu wentylacji nawiewno – wywiewnej.

Najprostszym rodzajem wentylacji jest wentylacja naturalna. Dzięki różnicy temperatur pomiędzy powietrzem wewnątrz pomieszczenia pracy a powietrzem na zewnątrz następuje naturalna wymiana powietrza w pomieszczeniach pracy. Wymiana powietrza następuje przez kratki wentylacyjne i nawiewniki.

Wyróżniamy również wentylację mechaniczną. Przepływ powietrza w pomieszczeniu spowodowany jest działaniem wentylatora lub innego urządzenia nawiewnego.

Wentylację można podzielić na:

  • ogólną, której zadaniem jest równomierna wymiana powietrza w całym pomieszczeniu,
  • miejscowa, oczyszczająca powietrze w jednym konkretnym miejscu.

Klimatyzacja

Rolą klimatyzacji jest zapewnienie pracownikom i klientom salonów odpowiednich warunków higienicznych, dzięki utrzymaniu właściwej temperatury, wilgotności, ciśnienia, składu chemicznego powietrza.

Wentylacja nie powinna powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.

Strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nie może być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

W przypadku klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, wskazana jest konserwacja urządzeń aby nie dopuścić do ich awarii oraz podjęcie działań (technicznych i organizacyjnych) ukierunkowanych na ograniczenie narażenia na hałas.

Hałas:

Głównymi źródłami hałasu na stanowiskach pracy w zakładach fryzjerskich są narzędzia pracy: suszarki, maszynki do strzyżenia ale także wentylatory, klimatyzatory ale również rozmowy klientów i pracowników. W celu eliminacji hałasu zaleca się:

– stosowanie na ścianach i suficie pomieszczenia materiałów pochłaniających  dźwięki,

– stosowanie urządzeń o jak najmniejszej emisji hałasu (suszarki, golarki, klimatyzatory itp.),

– zastosowanie ekranów akustycznych pomiędzy głośnymi stanowiskami pracy lub odsunięcie ich od siebie,

–  nieumieszczanie  klimatyzatorów  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  stanowisk  pracy,

– oddalenie stanowisk fryzjerskich od stanowisk mycia głowy, manikiuru/pedikiuru, depilacji, itp.

Jeżeli nie ma możliwości eliminacji wysokiego poziomu hałasu, pracodawca powinien wyposażyć pracowników w ochronniki słuchu (słuchawki, koreczki do uszu). 

Wejście do salonu

Wejście i wyjście z salonu musi być bezkolizyjne tzn. przy drzwiach oraz na drodze do drzwi nie może znajdować się nic co by mogło przeszkodzić w szybkiej, sprawnej ewakuacji. Meble, sprzęt do wykonywania pracy należy usunąć z dróg komunikacyjnych. Jeżeli wejście do salonu jest prosto z ulicy, za drzwiami powinien znajdować się przedsionek, wydzielony w trosce o prawidłową izolację termiczną zakładu oddzielony drugimi wewnętrznymi drzwiami od reszty lokalu.

Pomieszczenia pracy:

Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:

– 3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

– 3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace mogące powodować występowanie substancji szkodliwych dla zdrowia,

– 2,5 m – jeżeli wydana zostanie specjalna zgodna na obniżenie wysokości; salon o obniżonej wysokości może mieć tylko 4 pracowników i musi mieć klimatyzację.

Pomieszczenia stałej pracy –  pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny.

Podłoga musi być równa, wykonana z materiałów nie powodujących poślizgnięcia, łatwo zmywalnych oraz odpornych na środki dezynfekujące. Wszelkie zabrudzenia należy natychmiast usuwać. Jeżeli występują uskoki, stopnie, schody muszą być właściwie oznakowane.

Zaleca się aby ściany były jasne, pokryte do wysokości 2m materiałem o gładkiej powierzchni który łatwo umyć.

Stanowisko pracy to min 2m kwadratowe wolnej powierzchni podłogi na osobę. Jeżeli w salonie występują pojedyncze punkty wykonywania usług, odległości pomiędzy poszczególnymi stanowiskami musi wynosić min. 0,75 m. Jeżeli konsola jest jednym długim blatem musi być zachowana odległość min. 1,5m pomiędzy stanowiskami.

Instalacja elektryczna:

Musi być tak zaprojektowana i rozmieszczona aby nie miała kontaktu z wodą. Odległość minimalna urządzenia od wody wynosi minimum 60 cm. Każdy obwód musi być wyposażony w bezpiecznik aby w chwili awarii można było odciąć dopływ prądu i nie dopuścić do pożaru.

Ponadto należy zwracać uwagę, czy instalacja elektryczna, przewody elektryczne, przedłużacze mają nieuszkodzoną izolację, czy gniazda elektryczne są szczelne, zamocowane solidnie w ścianach, blatach. Ważna jest prawidłowa (zgodna z zaleceniami) eksploatacja urządzeń elektrycznych.

Powinny być stosowane nowoczesne zabezpieczenia i respektowane przepisy aby minimalizować ryzyko awarii urządzeń i instalacji elektrycznej będących zagrożeniem dla bezpieczeństwa klientów, pracowników i mienia.