Temperatura w miejscu pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w tym także temperatury, niezależnie od pory roku i aktualnych warunków atmosferycznych.

Temperatura minimalna

Przepisy prawa jasno określają minimalną temperaturę w miejscu pracy, tj. 14°C lub 18°C.  Zgodnie z §30 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego koniecznego do jej wykonania chyba, że nie pozwalają na to względy technologiczne). W pomieszczeniach, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może wynosić mniej niż 18°C.

Przepis dotyczący 14°C nie ma charakteru bezwzględnego. Jeżeli niższa temperatura jest warunkiem koniecznym do zapewnienia odpowiedniego przebiegu produkcyjnego (np. w chłodniach), pracodawca może obniżyć temperaturę.  Ważne jest aby pamiętać, że utrzymywanie temperatury poniżej 14°C uzasadnione jest względami technicznymi, a nie np. ekonomicznymi. Wykonywanie pracy w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 14°C stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia. Niska temperatura sprzyja powstawaniu chorób układu krążenia, prowadzi również do utraty precyzji tak istotnej przy pracach manualnych.

Temperatura maksymalna

Maksymalna wysokość temperatury w miejscu pracy określona została tylko w przepisach dotyczących pracy młodocianych – mogą wykonywać pracę w pomieszczeniach, w których temperatura nie przekracza 30°C, przy wilgotności powietrza poniżej 65% (Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac).

Ustawodawca nie określił natomiast maksymalnej temperatury dla pozostałych pracowników. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może pozwolić na wysoką temperaturę w miejscu pracy. Przyjęto, że temperatura nie powinna przekroczyć 30°C przy pracach biurowych, 28°C przy ciężkiej pracy fizycznej w hali, 26°C w warunkach szczególnych.  Gdy proces pracy odbywa się w wyższych temperaturach, pracodawca jest zobligowany dostarczyć pracownikom odpowiednią ilość napoi chłodzących (gdy temperatura w pomieszczeniu pracy przekroczy 25°C, gdy praca wykonywana jest na powietrzu przy temperaturze powyżej 25°C).

Obowiązkiem pracodawcy jest także wyposażyć miejsce pracy w sprawną wentylację i klimatyzację, zainstalować rolety i żaluzje w oknach. Zbyt wysokie temperatury (podobnie jak niskie) powodują choroby, sprzyjają omdleniom i zasłabnięciom, a koszty nieobecności pracowników ponosi przecież pracodawca.