Szkolenia dla pracowników szkół

Zgodnie z paragrafem 21 – znowelizowanego pod koniec ubiegłego roku, rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,  wszyscy pracownicy szkoły lub placówki podlegają obowiązkowi ukończenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Do 28 listopada 2018 r. obowiązek szkolenia dotyczył jedynie nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego. Po zmianie przepisów obowiązek przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dotyczy każdego pracownika szkoły, bez względu na pełnioną funkcję lub stanowisko.

Za organizację szkolenia oraz związane z nim koszty odpowiada dyrektor placówki. Przepisy nie precyzują którzy nauczyciele powinni zostać wytypowani do przeszkolenia. Zatem, należy uznać, że każdy pracownik placówki powinien odbyć szkolenie.

Przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy, dyrektorzy szkół i placówek musieli zapewnić do 1 marca 2019 r. (§ 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

W odniesieniu do powyższego „przeszkolenie” oznacza ukończenie szkolenia i zdobycie zaświadczenia o jego ukończeniu, które uprawnia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Jednocześnie, rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach nie narzuca dodatkowych zaleceń w zakresie terminu ważności szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Terminy przeprowadzenia ponownych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy określa dyrektor szkoły lub organ prowadzący szkołę. 

Należy także przyjąć, że zatrudniając nowego pracownika nie można zwolnić go z obowiązku odbycia szkolenia z pierwszej pomocy nawet jeśli udowodni, że takie szkolenie przeszedł u poprzedniego pracodawcy. A to oznacza, że pracownicy zatrudnieni w kilku placówkach, muszą przejść szkolenie w każdej z placówek.

Za koniecznością organizowania szkoleń z pierwszej pomocy przemawiają statystyki wypadków w szkołach. Zazwyczaj konsekwencją zdarzeń są stłuczenia i siniaki. Jednak zdarzają się również cięższe urazy: zwichnięcia, złamania, urazy głowy, są także ofiary śmiertelne wypadków.  Co drugi uraz jest wynikiem zdarzenia na lekcjach wychowania fizycznego. Najbardziej niebezpieczne miejsca w szkole to korytarz, schody, sala gimnastyczna, boisko.

Zatem aby zminimalizować skutki wypadków, każdy z pracowników powinien umieć udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Wprowadzona zmiana pomimo, że stanowi dodatkowy koszt dla placówek, z pewnością wpłynie na wzrost bezpieczeństwa zarówno uczniów jak również pracowników.