Szkolenie wstępne BHP

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SZKOLENIA BHP

Pracodawca ma obowiązek organizować pracownikom szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Kwestie szkoleń BHP precyzyjnie reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

CELE SZKOLEŃ BHP

Celem szkolenia bhp jest zapoznanie pracowników z:

– czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas wykonywania pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi wypadkom i chorobom,

– przepisami oraz zasadami BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy bezpiecznie i higienicznie na określonych stanowiskach pracy,

– obowiązkami pracowników a tym samym z ich odpowiedzialnością  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

Podstawową ideą szkoleń bhp jest zatem nabycie przez pracowników umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

PODZIAŁ SZKOLEŃ BHP

Zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia BHP dzielimy na szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

SZKOLENIA WSTĘPNE

Szkolenie wstępne powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

– szkolenie wstępne ogólne, zwane „instruktażem ogólnym”;

– szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane „instruktażem stanowiskowym”.

Szkolenie wstępne powinno być przeprowadzane w formie instruktażu, przez który rozumie się formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne.  Nie można przeprowadzić szkolenia wstępnego poprzez internet, e-learning oraz w innych formach samokształcenia kierowanego. Reguła ta dotyczy wszystkich grup pracowników.

INSTRUKTAŻ OGÓLNY

Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci na praktykach, uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż ogólny może przeprowadzić:

– pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby,

– pracodawca, który sam wykonuje takie zadania,

– pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY:

Instruktaż stanowiskowy  przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

– pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;

–  pracownika przenoszonego na stanowisko robotnicze lub na stanowiska, na których praca jest wykonywana w narażeniu na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych

–  ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Celem instruktażu stanowiskowego jest zapoznanie pracowników z:

– czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy,

– ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,

– sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,

– metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Instruktażu stanowiskowego jest wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca. Zarówno osoba kierująca pracownikami jak i pracodawca muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz muszą być przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. Dłuższe instruktaże stanowiskowe będą w praktyce występować wobec pracowników wykonujących prace w narażeniu na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinna wynosić minimum 8 godzin lekcyjnych. Dla pracowników biurowych czas trwania instruktażu stanowiskowego może być skrócony do 2 godzin lekcyjnych.

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, który stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.