SZKOLENIE WSTĘPNE BHP, KTO PROWADZI, JAK WYGLĄDA, CO ZAWIERA

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji, umiejętności a także  dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu Pracy (Dział X Art. 2373. § 1.).

Pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom przeszkolenie w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do pracy. Szkolenie pracowników przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku gdy podejmują pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmowali u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę (Dział X Kodeksu Pracy, Art. 2373. § 2).

Zaznaczyć należy, że sam Pracodawca musi odbyć szkolenie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane (Dział X KP, Art. 2373. § 21).

Szkolenie bhp pracowników odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane instruktażem ogólnym„;

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym„.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u praco dawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania. Może go też przeprowadzić pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Czas trwania instruktażu wstępnego ogólnego to 3 godziny lekcyjne. Osoby, które pierwszy raz podejmują prace związaną z kierowaniem innymi pracownikami powinny mieć wysłużony czas szkolenia o co najmniej dodatkowe 45 minut, w którym to czasie zostaną zapoznane z obowiązkami i odpowiedzialnością związaną z kierowaniem pracownikami.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się także przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Instruktaż ten muszą odbyć: pracownicy zatrudnieni na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktykę studencką. Powinien on obejmować następujące etapy:

  1. rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,
  2. pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
  3. próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,
  4. samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
  5. sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Pracodawca musi pamiętać, że Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Także w sytuacji, gdy na stanowisku pracy nastąpią zmiany warunków techniczno-organizacyjnych (np. zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenie do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń) pracownik zatrudniony na tym stanowisku musi odbyć instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, stażu pracy, rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż stanowiskowy powinien trwać co najmniej  8 godzin lekcyjnych, wyjątkiem od tej reguły są pracownicy administracyjno-biurowi dla których instruktaż stanowiskowy może być skrócony do 2 godzin lekcyjnych.

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Obowiązkiem Pracodawcy jest sporządzić szczegółowy program zarówno szkolenia wstępnego ogólnego – „instruktażu ogólnego” jak również szkolenia wstępnego stanowiskowego – „instruktażu stanowiskowego”. Podstawą przygotowania ww. szkoleń są programy  ramowe (Załącznik Nr 1  Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

W ramach naszych usług oferujemy szkolenia wstępne bhp. Szkolenia przeprowadzamy w wybranym przez Państwa miejscu i czasie.