Szkolenie wstępne bhp dla osób sprzątających

Każda firma sprzątająca zobowiązana jest zorganizować wszystkim swoim pracownikom szkolenia bhp. Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik powinien odbyć szkolenie wstępne bhp, które składa się z dwóch części:

1.Instruktażu ogólnego,

2.Instruktażu stanowiskowego.

Podczas Instruktażu ogólnego, pracownicy powinni zostać zapoznani z:

– przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, Rozporządzeniach, Regulaminie Pracy,

– obowiązkami i uprawnieniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– konsekwencjami naruszenia przepisów bhp,

– zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi występującymi w zakładzie pracy oraz środkami zapobiegawczymi,

– zasadami przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

– zobowiązaniami pracodawcy wobec pracowników w zakresie opieki lekarskiej,

– z przepisami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

– zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

Instruktaż ogólny może przeprowadzić:

a)Pracownik służby BHP.

Obowiązek powołania służby BHP mają zakłady zatrudniające ponad 100 pracowników.

b)Osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby BHP, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku powołania służby BHP i powierza je pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

c)Pracodawca wykonujący zadania służby BHP, pod warunkiem, że zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

d)Pracownik wyznaczony przez pracodawcę jeżeli posiada wymagany zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.

e)Firma zewnętrzna, w sytuacji gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników i nie utworzył służby BHP, a zdecydował się korzystać z usług firmy świadczącej usługi bhp.

Szkolenie wstępne ogólne powinno być zorganizowane w formie instruktażu w wymiarze minimum 3 godzin lekcyjnych (3×45 min).

Instruktaż stanowiskowy powinien przygotować pracownika do wykonywania określonej pracy. Tym samym podczas ww. instruktażu należy dokładnie omówić:

– warunki pracy: elementy pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik (pomieszczenia biurowe, higieniczno – sanitarnego, kuchnie, jadalnie, świetlice, klatki schodowe, magazyny, pomieszczenia produkcyjne),

– organizację pracy, tj. co należy zrobić, podział obowiązków (kto wykonuje określone czynności), jak należy wykonać powierzone zadania, w jakim czasie należy wykonać pracę, kto jest odpowiedzialny przed kim,

– elementy stanowiska roboczego mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, urządzenia zabezpieczające, narzędzia pracy, środki do utrzymania czystości),

– omówienie zagrożeń występujących przy wykonywaniu określonych czynnościach na stanowisku pracy,

– ocenę ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz zasady postpowania w razie wypadku lub awarii.

Instruktaż stanowiskowy powinien uwzględniać również:

– pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy zgodnie z przepisami bhp,

– próbne wykonanie zadań przez pracownika,

– samodzielną pracę pracownika pod nadzorem instruktora.

Wśród zagrożeń na stanowisku pracy sprzątaczki/sprzątacza należy wymienić i omówić:

Czynniki fizyczne:

– porażenie prądem elektrycznym,

– pożar,

– upadek na tej samej płaszczyźnie,

– upadek z poziomu wyższego na niższy,

– uderzenie o nieruchome przedmioty,

– hałas,

– uraz w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia,

– uderzenie przez spadające przedmioty.

Czynniki psychofizyczne:

– przeciążenie układu mięśniowo szkieletowego.

Czynniki biologiczne:

– mikroorganizmy chorobotwórcze.

Czynniki chemiczne:

– podrażnienia, uczulenia dróg oddechowych, oczu oraz skóry i błon śluzowych.

Podczas szkolenia należy poinformować pracowników o zasadach przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

W trosce o bezpieczeństwo i higienę pracy pracodawca musi dopilnować, by każdy pracownik, wykonując pracę na stanowisku, na którym jest to konieczne, był wyposażony w odzież i obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej: fartuch ochronny, obuwie profilaktyczne (odporne m.in. na działanie detergentów), rękawice ochronne. Środki te muszą spełniać wymagania Polskich Norm i być zagwarantowane pracownikom nieodpłatnie.

Tematyka szkoleń powinna obejmować także bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania prac:

– na wysokości z użyciem drabin,

– z maszynami (wykorzystywanymi np. do mycia podłóg, odkurzacze przemysłowe, urządzenia piorące),

– ze środkami chemicznymi – pracownicy muszą zostać zapoznani z kartami charakterystyki dla środków czystości.

Instruktaż stanowiskowy wolno przeprowadzić pracodawcy lub wyznaczonej przez pracodawcę osobie kierującej pracownikami, jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia w wymiarze minimum 8 godzin lekcyjnych (8×45 min).

Podczas szkoleń nie wolno pomijać zagadnień dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, ewakuacji oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Każdy pracownik musi zostać zapoznany z instrukcjami bhp i ppoż. Do pracy nie można dopuścić pracownika który nie posiada zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku.