Szkolenie wstępne bhp – kiedy organizować

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe wymagania odnośnie przekazywanych treści, zasad i zakresu szkolenia oraz sposobu udokumentowania instruktażu, zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne należy zorganizować przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy. Instruktaż muszą odbyć także studenci odbywający praktykę zawodową, a także uczniowie szkół zawodowych zatrudnionych w celu odbycia nauki zawodu.

Szkolenie wstępne składa się z:

– Instruktażu ogólnego, który przeprowadza pracownik służby bhp lub inna osoba pełniąca zadania tej służby. Podczas instruktażu słuchacze poznają podstawowe przepisów bhp zawarte w Kodeksie Pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy, regulamin i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w danym zakładzie pracy.

– Instruktażu stanowiskowego, który przeprowadza pracodawca lub osoba kierująca pracownikami, jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i przeszkolenie w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Podczas instruktażu stanowiskowego pracownik jest zaznajamiany z czynnikami środowiska pracy, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami, metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż należy przeprowadzić każdorazowo gdy zmieniają się warunki pracy techniczno-organizacyjne oraz gdy pracownik zmienia stanowisko pracy. Jeżeli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż na każdym stanowisku.