SZKOLENIE OKRESOWE BHP, KTO PROWADZI, JAK WYGLĄDA, CO ZAWIERA

Szkolenie okresowe BHP przechodzą wszyscy pracownicy (na wszystkich stanowiskach), pracodawcy i wszystkie osoby kierujące pracownikami (we wszystkich branżach). Ustawodawca określił częstotliwość powtarzania szkolenia, program szkolenia, czas trwania szkolenia i jego formę (która zależy od zajmowanego stanowiska).

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacje i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia  z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywają:

1) osoby bodące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni pracownicy których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia dla poniższych stanowisk powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat:

– pracodawców oraz dla innych osób kierujących pracownikami,

– pracowników inżynieryjno-technicznych,

– pracowników służby bhp oraz dla innych osób wykonujących zadania tej służby,

– pracowników niewymienionych powyżej, których charakter pracy wiąże się z  narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp,

Dla pracowników administracyjno – biurowych (nie rzadziej niż raz na 6 lat).

Osoby zatrudnione na powyższych stanowiskach przechodzą szkolenie w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (m.in. kierowców, pielęgniarek, magazynierów, piekarzy), przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników (wykaz takich stanowisk tworzy pracodawca), nie rzadziej niż raz w roku.

Odpowiednią formą szkolenia dla tych stanowisk jest  Instruktaż.

Należy pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców oraz dla innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast dla pozostałych stanowisk w ciągu pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia, a następnie potwierdza odbycie szkolenia okresowego przez wydanie zaświadczenia.

Nominalny czas trwania szkoleń dla poszczególnych stanowisk wynosi:

– dla osób bodących pracodawcami oraz dla innych osób kierujących pracownikami – 16 godzin lekcyjnych

– dla pracowników inżynieryjno-technicznych – 16 godzin lekcyjnych

– dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby – 32 godziny lekcyjne.

– dla stanowisk administracyjno – biurowych i pracowników niewymienionych powyżej, których charakter pracy wiąże się z  narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp –  8 godzin lekcyjnych

W ramach naszych usług oferujemy szkolenia okresowe bhp dla każdej grupy zawodowej. Szkolenia przeprowadzamy w wybranym przez Państwa miejscu i czasie.