Szkolenie bhp cudzoziemców – w jakim języku.

Napływ obcokrajowców na polski rynek pracy jest głównie wynikiem braków kadrowych. Coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Indii.

Pracodawcy decydujący się na podpisanie umowy o pracę z cudzoziemcami muszą pamiętać o ogólnych przepisach prawa pracy, w tym m.in. o szkoleniach bhp. I tu pojawia się pytanie, w jakim języku należy przeprowadzić szkolenie bhp?

Obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy wobec wszystkich pracowników są takie same. Bez znaczenia jest narodowość zatrudnianego pracownika. Na podstawie zapisów KP, pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustawodawca nie określił jednak w jakim języku mają odbywać się szkolenia. Szkolenie nie musi więc odbywać się w języku polskim. Biorąc pod uwagę, wymóg znajomości przepisów bhp przez pracowników, wiedza w zakresie bhp musi być przekazana w języku zrozumiałym dla uczestników szkolenia. W interesie pracownika jest poznanie przepisów bhp, zagrożeń dla życia i zdrowia które występują na danym stanowisku pracy, procedur postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy, ponieważ dzięki zdobytej wiedzy chroni swoje życie i zdrowie. Szkolenia bhp zabezpieczają także interes pracodawcy. Za naruszenie zasad bhp przewidziane są kary grzywny od 1000 do 30000 zł zarówno dla pracodawcy jak i osób kierujących pracownikami oraz odpowiedzialność karna – pozbawienie wolności do lat 3. Dlatego pracodawcy powinno zależeć aby szkolenia były przeprowadzane w języku zrozumiałym dla pracownika, gdyż w razie wypadku pracownika, odpowiedzialność za niewłaściwe przeprowadzenie szkolenia bhp, niezrozumienie instrukcji bhp przez zatrudnionego poniesie pracodawca. Inspekcja Pracy podczas kontroli zakładu pracy szczególnie dokładnie bada kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in skrupulatnie sprawdza przeprowadzone szkolenia (m.in. czy szkolenia przeprowadzone zostały w języku zrozumiałym dla cudzoziemców). Kontroler weryfikuje także znajomość zagrożeń, instrukcji postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo pracowników jest niezmiernie ważne. Tym samym należy zadbać o to, żeby pracownik znał zagrożenia na swoim stanowisku pracy, rozumiał instrukcje bhp, obsługi maszyn, urządzeń, sprzętów za pomocą których wykonuje pracę. Wskazane jest zatem aby osoba przeprowadzająca szkolenie dokładnie wyjaśniła przepisy i zasady bhp. Dlatego pracodawca zatrudniając obcokrajowców musi przekazać wiedze w zakresie bhp gruntownie i zrozumiale dla pracownika.

Szkolenia bhp są częścią składową legalnego zatrudnienia cudzoziemca. Pozwalają poznać miejsce pracy i specyfikę warunków pracy. Na ogół, pracownicy zdają sobie sprawę z możliwości wystąpienia zagrożeń ale w codziennej rutynie o nich zapominają lub świadomie ignorują zasady bezpieczeństwa, bo w ten sposób ułatwiają sobie pracę. Szkolenia bhp (wstępne i okresowe) przybliżają niebezpieczeństwa związane z wykonywaną pracą, tj. wypadki, choroby. Zapoznają uczestników z zagrożeniami, ich skutkami, sposobami zabezpieczania się przed niebezpiecznymi zdarzeniami.

Życie i zdrowie ludzkie jest najważniejsze. Pracodawca bez względu na rodzaj prowadzonej działalności musi dbać o pracowników. Nawet ciężka sytuacja finansowa nie usprawiedliwia zaniedbań pracodawcy w tym zakresie. Należy pamiętać, że sukces każdej organizacji jest wynikiem pracy zdrowych ludzi i przyjaznego środowiska pracy. Warto zatem chronić życie zarówno rodzimych pracowników jak i obcokrajowców i tworzyć bezpieczne otoczenie pracy.