Szkolenia w zakresie BHP

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zorganizowanie pracownikowi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazanie informacji i instrukcji odnośnie zajmowanego stanowiska lub wykonywanej pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  wyróżniamy szkolenia wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne składa się z:

1)  instruktażu ogólnego,

2)  instruktażu stanowiskowego.

Każdy nowo zatrudniony pracownik, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, zobowiązany jest do odbycia szkolenia wstępnego.

Ponadto instruktaż stanowiskowy musi zostać przeprowadzony także dla pracowników przenoszonych na stanowiska na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.

Z kolei osoby wykonujące pracę na kilku stanowiskach, zobowiązane są do odbycia odpowiednich szkoleń na każdym z nich.

Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przepisy mówią, że instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby. Czas trwania instruktażu ogólnego to (minimum) 3 godziny lekcyjne.

Instruktaż stanowiskowy jest drugim niezbędnym elementem szkolenia wstępnego, który ma na celu zapoznać uczestników z zagrożeniami na stanowisku pracy i sposobami ochrony przed nimi. Jednocześnie instruktaż powinien umożliwić także  zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy oraz podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zdrowotnych, występujących na danym stanowisku pracy i jego najbliższym otoczeniu.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego, zgodnie z ramowym programem, nie powinien być krótszy niż 8 godzin. Wyjątek stanowią pracownicy biurowi dla których czas trwania instruktażu stanowiskowego może zostać skrócony do 2 godzin lekcyjnych.

Szkolenie okresowe

Oprócz szkoleń wstępnych, pracodawca zobligowany jest kierować pracowników na szkolenia okresowe bhp. Szkolenie okresowe organizowane jest celem ugruntowania i aktualizacji wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe odbywają:
– osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami,

– pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
– pracownicy inżynieryjno-techniczni,

– pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni w pozostałych punktach, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych oraz dla pracowników administracyjno-biurowych w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Czas trwania:

– dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami – 16 godzin lekcyjnych;

– dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 8 godzin lekcyjnych;

– dla pracowników inżynieryjno technicznych – 16 godzin lekcyjnych;

– dla pracowników administracyjno biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp – 8 godzin lekcyjnych.

Doświadczenie naszych Specjalistów w branży BHP i PPOŻ pozawala nam przeprowadzać ciekawe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą szkoleń i innych usług świadczonych przez naszą firmę.