Szkolenia okresowe BHP

SZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenie wstępne nie jest wystarczające aby zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy dlatego pracodawcy muszą przeprowadzać Szkolenia okresowe BHP. Celem szkolenia okresowego BHP jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zaznajomienie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe BHP powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i  muszą je odbyć:

– osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

–  pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

–  pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

–  pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

–  pracownicy administracyjno-biurowi  i inni pracownicy niewymienieni powyżej, których charakter pracy związane jest z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż̇ raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się tylko w formie instruktażu – na stanowiskach na których występują szczególnie duże zagrożenia nie rzadziej niż raz w roku, natomiast jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż̇ raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie okresowe może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 , Organizatorzy szkolenia okresowego zobowiązani są zapewnić:

–  programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;

– programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu — w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;

– wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;

– odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;

– wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;

– właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004, dla każdego rodzaju stanowiska został opracowany szczegółowy ramowy program szkolenia wraz ze wskazaniem minimalnego czasu trwania szkolenia. Program szkolenia okresowego powinien być zawsze dostosowany tematycznie do konkretnego zakładu pracy, konkretnych stanowisk i konkretnych warunków pracy.

Na końcu szkolenia okresowego przeprowadzany jest przez Organizatora szkolenia egzamin sprawdzający przyswojenie wiedzy i umiejętności wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego przez uczestników poprzez wydanie im stosownych zaświadczeń. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracowników.

Szkolenia w zakresie bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.