Szkolenia okresowe bhp dla sprzedawców. BHP dla sklepów

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni przechodzić szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia nie rzadziej niż raz w roku. Jednocześnie należy pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe pracownik musi odbyć w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia na stanowisku robotniczym.

Szkolenia okresowe mają na celu przypomnienie pracownikom:

– ogólnych przepisów bezpiecznego wykonywania pracy,

– zasad bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań,

– zagrożeń występujących na stanowisku pracy oraz zasad i metod likwidacji lub ograniczenia tych zagrożeń,

– procedury postępowania gdy dojdzie do wypadku w pracy lub gdy zaistnieją inne zagrożenia.

Organizator szkolenia powinien przeprowadzić szkolenie w formie instruktażu na podstawie opracowanego szczegółowego programu szkolenia.

Program szkolenia okresowego dla sprzedawców, kasjerów powinien uwzględniać:

  1. Normy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

a)Prawo Międzynarodowe: dyrektywy Unii Europejskie, umowy i konwencje międzynarodowe.

b)Prawo Krajowe:

-Konstytucja,

-Kodeks Pracy,

-inne Ustawy, np. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej.

-Rozporządzenia, np. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

– Polskie Normy.

c)Regulacje wewnątrzzakładowe: Regulamin pracy.

2.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy:

– Rodzaje umów o pracę,

– Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę,

-Umowa zlecenie,

– Odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy,

– Świadczenia przysługujące pracownikowi w okresie czasowej niezdolności do pracy,

– Czas pracy,

– Urlop wypoczynkowy, wychowawczy,

– Uprawnienia związane z rodzicielstwem.

3.Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem organizacji pracy:

– Ergonomia stanowiska pracy,

– Wyposażenie pracowników w bezpieczne maszyny i urządzenia,

– Odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych,

– Obowiązek wyposażania stanowisk pracy w instrukcje bhp

– Obowiązek przydzielania odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej,.

4.Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących powstrzymania się od wykonywania pracy.

– Kary za naruszenie przepisów bhp,

– Odpowiedzialność porządkowa

– Odpowiedzialność materialna,

5.Ochrona kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią.

6.Ochrona młodocianych.

7.Profilaktyczna ochrona zdrowia: badania wstępne, okresowe, kontrolne – terminy i zasady wykonania.

8.Ochrona pracowników przed czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi w środowisku pracy.

II.Zagrożenia czynnikami występującymi w procesie pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników:

a)klasyfikacja i charakterystyka czynników niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych,

b)Omówienie czynników fizycznych, biologicznych, chemicznych, psychofizycznych w procesie pracy osoby sprzątającej.

1.Upadek na tym samym poziomie – na skutek potknięcia np. o przewody zasilające na podłodze, uszkodzone wykładziny lub podłogi, pozostawione przedmioty.

2.Upadek z poziomu wyższego – podczas układania towarów na półkach do których nie można dosięgnąć z poziomu podłogi i trzeba skorzystać z drabiny, korzystanie z uszkodzonych drabin.

Praca na wysokości oznacza między innymi pracę na drabinach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi.

3.Pożar – spowodowany wadami oraz nieprawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych, oświetlenia, odbiorników,  urządzeń grzewczych.

4.Porażenie prądem – praca z urządzeniami podłączonymi do sieci elektrycznej, odsłonięte kable, przepalone przewody i uszkodzone panele elektryczne.

5.Kontakt z elementami ruchomymi – na skutek pochwycenia, wciągnięcia, zmiażdżenia przez ruchome części maszyn, narzędzi, korzystanie z uszkodzonych urządzeń, które nie posiadają wszystkich osłon.

6.Uderzenie o elementy wyposażenia sklepu – regały, „wyspy”, wieszaki, kosze, wystawy, pośpiech.

7.Urazy w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia, zmiażdżenia – ostre krawędzie noży, nożyczek, papieru, pineski, zszywacze, rozbite szkło.

8.Hałas – nadawane informacje dla klientów, muzyka, rozmowy klientów.

9.Przeciążenie głosu – komunikacja z klientami przy zwiększonym hałasie ogólnym na hali sprzedaży.

8.Oświetlenie – praca w warunkach oświetlenia sztucznego przy monitorach kasowych i przy komputerze, brak oświetlenia o natężeniu >500lx, odbicia, refleksy.

9.Obciążenie układu ruchu (wysiłek statyczny) – wymuszona pozycja ciała w pozycji stojącej, praca, przy komputerze, nieodpowiednie krzesła (bez możliwości regulacji wysokości siedziska i oparcia).

10.Obciążenie układu ruchu (wysiłek dynamiczny) – nie przestrzeganie zasad dotyczących ręcznych prac transportowych, towary podnoszone i przesuwane na taśmie do skanowania ceny oraz za taśmę do pakowania.

11.Stres – obsługa klienta, praca z pieniędzmi.

12.Choroby spowodowane wirusami, bakteriami – kontakt z klientami i współpracownikami.

13.środki do czyszczenia kas i taśm kasowych, farby, lakiery, rozpuszczalniki.

c)zasady przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

d)obowiązek zapoznania pracowników z instrukcjami bhp oraz kartami charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych,

e)odpowiedni dobór narzędzi pracy, wykonywanie czynności właściwymi i sprawnymi narzędziami,

f) omówienie pracy szczególnie niebezpiecznej – praca na wysokości.

III. Zasady postpowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1.Wypadek przy pracy i należne świadczenia:

a)definicje: wypadek w pracy, wypadek traktowany na równi z wypadkiem w pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy, wypadek śmiertelny, ciężki, zbiorowy,

b)zasady postępowania w razie wypadku: pierwsza pomoc, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

c)rodzaje należnych świadczeń,

d)odmowa prawa do świadczeń.

2.Choroby zawodowe i należne świadczenia:

a)pojęcie choroby zawodowej,

b)postępowanie w sytuacji podejrzenia choroby zawodowej,

c)rodzaje należnych świadczeń.

3.Organizacja ochrony przeciwpożarowej

a)podstawy prawne,

b)definicja pożaru,

c)przyczyny powstawania pożaru,

d)obowiązki pracodawcy w sytuacjach zagrożeń,

e)przyczyny i skutki pożaru,

f)ewakuacja, znaki ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne,

g)środki gaśnicze,

h)podręczny sprzęt gaśniczy (typy gaśnic, sposób użycia gaśnic),

i)telefony alarmowe,

4.Zasady organizacji i udzielania I pomoc, wyposażenie apteczek.

  1. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka:

a)analiza najczęstszych przyczyn wypadków na stanowisku sprzedawca, kasjer,

b)omówienie zaistniałych wypadków,

c)zapoznanie pracowników z podjętymi działaniami profilaktycznymi.

Wszystkie wymagania prawne w zakresie bhp (np. szkolenia, badania lekarskie pracowników, instrukcje: stanowiskowe, ochrony przeciwpożarowej, udzielania I pomocy, wyposażenie pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, zachowanie porządku w miejscu pracy, przestrzeganie czasu pracy i przerw)muszą być spełnione aby uniknąć wypadków w pracy i chorób, konsekwencji finansowych związanych z odszkodowaniami, a także kar Państwowej Inspekcji Pracy.