Szkolenia okresowe bhp dla osób sprzątających. BHP dla firm sprzątających

Stosownie do Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia nie rzadziej niż raz w roku. Należy pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe pracownik musi odbyć w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia na stanowisku robotniczym.

Celem szkolenia okresowego jest odświeżenie i uzupełnienie wiedzy pracowników w zakresie:

– przepisów i zasad bezpiecznego wykonywania pracy,

– zagrożeń występujących na stanowisku pracy osoby sprzątającej,

– metod ochrony przez zagrożeniami,

– postępowania w razie wypadku i sytuacjach zagrożeń.

Podczas szkolenia należy omówić:

I.Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.Źródła Prawa w dziedzinie ochrony pracy:

a)Prawo Międzynarodowe: dyrektywy Unii Europejskie, umowy i konwencje międzynarodowe.

b)Prawo Krajowe: Konstytucja, Kodeks Pracy, inne Ustawy, Rozporządzenia, Polskie Normy.

c)Regulacje wewnątrzzakładowe: Regulamin pracy.

2.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy:

a)czym jest prawo pracy i zasady prawa pracy,

b)nawiązanie stosunku pracy i rozwiązanie umowy o pracę,

c)Obowiązki oraz prawa pracownika i pracodawcy,

d)Profilaktyczna ochrona zdrowia,

d)Urlop wypoczynkowy,

e)Uprawnienia związane z rodzicielstwem,

f)Urlop wychowawczy,

g)Umowa zlecenie.

3.Obowiązki i prawa pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp.

4.Warunki pracy kobiet.

5.Obowiązki pracodawcy wobec pracowników w zakresie opieki lekarskiej:

a)badania wstępne, okresowe, kontrolne – terminy i zasady wykonania.

6.Ochrona pracowników przed czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi w środowisku pracy.

7.Zasady przydziału posiłków i napoi profilaktycznych.

II.Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników:

a)definicje: czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe,

b)charakterystyka czynników niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych występujących na stanowisku pracy osób sprzątających i sposoby ich likwidacji lub ograniczenia,

c)Omówienie czynników fizycznych, biologicznych, chemicznych, psychofizycznych w procesie pracy osoby sprzątającej.

Czynniki fizyczne

1.porażenie prądem elektrycznym – na skutek przerwanej instalacji elektrycznej, używaniu uszkodzonych gniazdek, wtyczek, okablowania, prowizorycznego podłączania urządzeń zasilanych prądem, obsłudze urządzeń nie posiadających okresowych badań ochrony przeciwporażeniowej,

2.pożar – z powodu zwarcia instalacji elektrycznej, nieostrożnego obchodzenia się z otwartym ogniem,

3.uderzenie o nieruchome przedmioty – wejścia, dojścia, meble, urządzenia, wyposażenia stanowisk pracy, elementy wyposażenia wnętrza,

4.uderzenie przez spadające przedmioty – nieprawidłowo ułożone (niestabilne, niezabezpieczone dokumenty, segregatory, inne przedmioty) na regałach, szafach, półkach,

5.upadek na tej samej płaszczyźnie – przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami, nieład, bałagan, pozostawione przedmioty, kable przewody w poprzek dróg komunikacyjnych, mokre, śliskie, oblodzone powierzchnie,

6.upadek na niższy poziom – upadek z drabiny, ze schodów,

7.urazy w wyniku ukłucia, przekłucia, przecięcia – ruchome części maszyn, ostre narzędzia, krawędzie puszek, tłuczonego szkła, igły i inne odpady w koszach na śmieci,

8.kontakt z elementami ruchomymi – pochwycenie, wciągnięcie, zmiażdżenie przez ruchome części maszyn, narzędzi,

9.hałas – zbyt głośne dźwięki w danym miejscu i czasie np. maszyny do czyszczenia, krzyki uczniów.

Czynniki psychofizyczne

1.obciążenie układu ruchu (wysiłek statyczny) – praca w wymuszonej pozycji ciała np. stojącej, klęczącej, w pochyleniu,

2.obciążenie układu ruchu (wysiłek dynamiczny) – prace porządkowe, ręczne prace transportowe,

3.stres – odpowiedzialność, pośpiech przy wykonywaniu prac, presja przełożonych, konflikty międzyludzkie.

Czynniki biologiczne

1.mikroroganizmy chorobotwórcze – czynniki chorobotwórcze zawarte w kurzu, brudzie, śmieciach, odpadkach, ziemi, pyłkach roślin,

2.makroroganizmy chorobotwórcze – wektory chorób (organizmy je przenoszące).

Czynniki chemiczne

1.podrażnienia, uczulenia dróg oddechowych, oczu oraz skóry i błon śluzowych – substancje drażniące, uczulające zawarte w farbach, benzynie, rozpuszczalnikach, środkach do czyszczenia i odkażania.

d)zasady przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

e)obowiązek zapoznania pracowników z instrukcjami bhp oraz kartami charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych,

f)odpowiedni dobór narzędzi pracy, wykonywanie czynności właściwymi i sprawnymi narzędziami,

g) omówienie pracy szczególnie niebezpiecznej – praca na wysokości.

III. Zasady postpowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1.Wypadek przy pracy i należne świadczenia:

a)definicje: wypadek w pracy, wypadek traktowany na równi z wypadkiem w pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy, wypadek śmiertelny, ciężki, zbiorowy,

b)zasady postępowania w razie wypadku: pierwsza pomoc, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

c)rodzaje należnych świadczeń,

d)odmowa prawa do świadczeń.

2.Choroby zawodowe i należne świadczenia

a)pojęcie choroby zawodowej,

b)postępowanie w sytuacji podejrzenia choroby zawodowej,

c)rodzaje należnych świadczeń.

3.Organizacja ochrony przeciwpożarowej

a)podstawy prawne,

b)definicja pożaru,

c)przyczyny powstawania pożaru,

d)obowiązki pracodawcy w sytuacjach zagrożeń,

e)przyczyny i skutki pożaru,

f)ewakuacja, znaki ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne,

g)środki gaśnicze,

h)podręczny sprzęt gaśniczy (typy gaśnic, sposób użycia gaśnic),

i)telefony alarmowe,

4.Zasady organizacji i udzielania I pomoc, wyposażenie apteczek.

IV.Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka:

a)analiza najczęstszych przyczyn wypadków na stanowisku osób sprzątających,

b)omówienie zaistniałych wypadków,

c)zapoznanie pracowników z podjętymi działaniami profilaktycznymi.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez pracownika wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez:

– pracodawcę, który pełni zadania służby BHP. Pracodawca musi być po kursie dla pracodawców pełniących zadania służby BHP,

– na zlecenie pracodawcy przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.