Szkolenia okresowe bhp – dla kogo i kiedy

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek organizować pracownikom szkolenia okresowe bhp. Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności oraz zaznajomienie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w zakresie bhp.

Szkolenie okresowe odbywająW jakim terminieKiedy pierwsze szkolenieForma szkolenia
Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikaminie rzadziej niż raz na 5 latw ciągu 6 miesięcy od momentu zatrudnieniaKurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczychnie rzadziej niż raz na 3 lata;

nie rzadziej niż 1w roku – na stanowiskach na których występują szczególnie duże zagrożenia

w ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnieniainstruktaż
Pracownicy inżynieryjno – techniczninie rzadziej niż raz na 5 latw ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnieniaKurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Pracownicy służby bhpnie rzadziej niż raz na 5 latw ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnieniaKurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Pracownicy administracyjno – biurowinie rzadziej niż raz na 6 latw ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnieniaKurs, seminarium, samokształcenie kierowane

Ze szkolenia okresowego można zwolnić:

– pracownika posiadającego aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia bhp u innego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy,

– pracownika, który odbył inne okresowe szkolenie bhp na innym stanowisku, pod warunkiem, że program szkolenia uwzględniał zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego na nowym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia. Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.