Szkolenia bhp dla sklepów

Zgodnie z przepisami prawa, wszyscy pracownicy sklepów powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia bhp dzielą się na:

  • Szkolenie wstępne, które obejmuje:

– instruktaż ogólny,

– instruktaż stanowiskowy.

  • Szkolenie okresowe.

Instruktaż ogólny oraz stanowiskowy należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Ramowe programy szkoleń zawarte zostały w Rozporządzeniu z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie ramowych programów szkoleń, pracodawca lub jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp (po uzgodnieniu z pracodawcą) opracowuje programy szkoleń.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z:

– podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy lub w regulaminie pracy,

– obowiązkami i uprawnieniami pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– konsekwencjami naruszenia przepisów bhp,

– zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi występującymi w zakładzie pracy oraz środkami zapobiegawczymi,

– zasadami przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

– zasadami sprawowania opieki lekarskiej nad pracownikami,

– zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru,

– z przepisami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy powinien przygotować pracownika sklepu do wykonywania określonej pracy. Podczas instruktażu pracownik musi zostać poinformowany o szkodliwych czynnikach środowiska pracy, ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania powierzonych obowiązków. Wszyscy pracownicy sklepu (również kierownicy) muszą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy nie tylko sobie ale również współpracownikom i klientom.

Podczas instruktażu stanowiskowe należy szczegółowo:

– przedstawić organizację pracy sklepu,

– pokazać sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, m.in. przygotowanie miejsca pracy, odbiór towarów z samochodów dostawczych, czynności transportowe, rozpakowywanie towarów, układanie na półkach, krojenie, pakowanie, praca z kasą, ustawienie i obsługa narzędzi, maszyn, np. krajalnica,

– zapoznać pracownika ze wszystkimi pomieszczeniami należącymi do sklepu: hala sprzedaży, magazyny, pomieszczenia higieniczno – sanitarne, biuro,

– poinformować o zasadach transportu wewnętrznego i magazynowania towarów,

– wskazać czynności porządkowe po zakończeniu pracy.

Ponadto, konieczne jest zaznajomienie pracownika z instrukcjami bezpieczeństwa i higieny pracy (dotyczącymi m.in. obsługi maszyn, urządzeń) oraz instrukcjami ochrony przeciwpożarowej a także zasadami ewakuacji w sytuacji zagrożenia.

Bardzo ważne jest także poinformowanie pracowników, gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy oraz którzy pracownicy są wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Należy wyczulić pracowników, iż każdą awarię sprzętu, zaistniały wypadek przy pracy lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe trzeba zgłaszać przełożonemu.

Konieczne jest dokładne wskazanie pracownikom zagrożeń na ich stanowiskach pracy oraz metod ochrony przed zagrożeniami.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstępne bhp jest ważne rok dla pracowników, oraz pół roku dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Przed upływem ww. terminów należy przeprowadzić pierwsze szkolenia okresowe BHP.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Szkolenie okresowe dla osób będących pracodawcami oraz osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat .

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacje i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno zapewnić uczestnikom zapoznanie się z:

– regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą,

– zagrożeniami czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasadami i metodami likwidacji zagrożeń z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

– zasadami postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożar, awaria), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

– przyczynami wypadków przy pracy oraz zasadami i metodami ograniczenia wypadków.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami powinno zapewnić uczestnikom zapoznanie się z:

– obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialnością za naruszenie przepisów i zasad bhp,

– przepisami dotyczącymi ochrony kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią oraz ochrony pracowników młodocianych,

– regulacjami odnośnie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

– metodami organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

– okolicznościami i przyczynami wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz działaniami zapobiegającymi wypadkom i chorobom,

– zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożar, awaria), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy,

– skutkami ekonomicznymi niewłaściwych warunków pracy,

– zagadnieniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez pracownika wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.

Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego przez pracownika, wydając zaświadczenie. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.