Split Payment – konsekwencje po stronie nabywcy i sprzedawcy

Z dniem 1 listopada 2019 roku wejdzie w życie „split payment”, który będzie dotyczyć dostaw towarów oraz świadczenia usług wskazanych w Załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Split payment musi być obligatoryjnie zastosowany, jeżeli:

– obowiązek podatkowy, dostawa towarów, świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,

– wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł ,

– chociaż jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,

– sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (relacje B2B, nabywca może być podatnikiem VAT czynny lub zwolnionym).

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży, która spełni łącznie powyższe punkty, będzie musiał zamieścić na wystawianej fakturze „mechanizm podzielonej płatności”.

W przypadku otrzymania faktury z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności” nabywca będzie zobowiązany do uregulowania należności wynikającej z faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Jakkolwiek obowiązek uregulowania należności w mechanizmie podzielonej płatności będzie dotyczyć jedynie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wskazanych w Załączniku nr 15 Ustawy o VAT.

Nabywca musi sprawdzać, czy pozycje wypunktowane na fakturze zawierają się w Załączniku nr 15 Ustawy VAT. Jeżeli faktura będzie zawierał nawet jedną taką pozycję, to nabywca zobowiązany jest zapłacić podatek VAT w mechanizmie podzielnej płatności.

Gdy faktura zostanie wystawiona bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, może być nałożona kara podatkowa w wysokość 30% kwoty podatku wynikającej z faktury przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Jeśli nabywca nie dokona płatności za pomocą „mechanizmu podzielonej płatności”, to wówczas wyliczane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z faktury, dotyczącej płatności .

Mechanizm „split payment” dotyczy sektorów gospodarki, które według Ustawodawcy są najbardziej narażone na wyłudzenia skarbowe: sprzęt elektroniczny, złoto, stal, złom, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne.