Służba BHP

Zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Pracodawca który ukończył szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców pełniących obowiązki służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, pod warunkiem: 

1) zatrudniania do 10 pracowników albo

2) zatrudniania do 50 pracowników jeśli jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  

Zadania służby bhp można także powierzyć specjalistom spoza zakładu pracy.

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników zobowiązany jest do utworzenia służby bhp, pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  Liczba pracowników służby bhp zależy m.in. od liczby zatrudnionych pracowników oraz od zagrożeń występujących w zakładzie pracy.

Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników zobowiązany jest utworzyć służbę bhp (tzn. wyodrębnioną komórkę organizacyjną jednoosobową lub wieloosobową albo zatrudnić w tej komórce pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Jeżeli liczba zatrudnionych pracowników przekracza 600 osób, pracodawca zobligowany jest zatrudnić chociaż 1 pracownika służby bhp (na każdych 600 pracowników powinien przypadać 1 pracownik służby bhp zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy).

Do obowiązków służby bhp należy m.in:

– przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

– informowanie pracodawcy o zauważonych zagrożeniach w zakładzie pracy wraz z propozycjami ich usunięcia,

–  udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

–  opiniowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, procesów technologicznych, wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowotnymi pracowników, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy,

– uczestnictwo w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków odnośnie przyczyn i okoliczności wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków,

– współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie szkoleń bhp,

– prezentowanie pracodawcy (co najmniej raz w roku) okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych celem zapobiegania zagrożeniom dla życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy,

– udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

– zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

– współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami, zwłaszcza przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach:

  • inspektorów,
  • starszych inspektorów,
  • specjalistów,
  • głównych specjalistów ds. bhp.

Zatrudnienie na wymienionych powyżej stanowiskach uzależnione jest od wykształcenia oraz stażu pracy. Inspektorem bhp może zostać osoba posiadająca dyplom zawodu technika bhp. Osiąganie wyższych stanowisk w służbie bhp zależy od stażu pracy w służbie bhp. Warto zaznaczyć, że istotne jest również wykształcenie – większe możliwości w służbie bhp ma osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych.