Potknięcia, upadki, poślizgnięcia – główne przyczyny wypadków w pracy

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki są głównymi przyczynami wypadków w pracy we wszystkich branżach. Następstwa nierzadko są poważne – bolesne urazy wymagające długiego leczenia i rehabilitacji – czyli skutkujące niezdolnością pracownika do wykonywania pracy.

Aby skutecznie zapobiegać poślizgnięciom, potknięciom i upadkom nie tylko pracowników lecz także innych osób przebywających na terenie zakładu pracy, konieczne jest spełnienie wymagań odnośnie miejsc pracy wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Drogi i przejścia

Stan podłóg i przejść ma nadrzędne znaczenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładu pracy. Drogi dla pieszych powinny być wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami. Do każdego stanowiska pracy powinno prowadzić bezpieczne i wygodne dojście.

Na drogach transportowych oraz w magazynach nie powinno być progów ani stopni. W przypadku zróżnicowania poziomów, różnice powinny być wyrównane pochylniami.

Schody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady po obu stronach lub poręcze przyścienne. Stopnie lub inne miejsca na przejściach zagrażające potknięciem, upadkiem lub uderzeniem powinny być dobrze widoczne i oznakowane barwami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami.

Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz mieć odpowiednią nośność. W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości. Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie powinny być śliskie, w miejscach gdzie możliwe jest zaleganie pyłu powinny być ażurowe.

Oświetlenie

Światło na stanowisku pracy ma bezpośredni wpływ na szybkość i pewność widzenia. Odpowiednie oświetlenie wpływa na właściwe postrzeganie przedmiotów znajdujących się na stanowisku pracy (kształtów, sylwetek, barw.) Brak właściwego oświetlenia sprzyja m.in. potknięciom i upadkom, ponieważ w ciemności trudniej zauważyć zagrożenia, natomiast zbyt duża ilość światła padającego na powierzchnie błyszczące prowadzi do tzw. olśnienia i tym samym uniemożliwia dostrzeżenie niebezpieczeństwa.

Warunki atmosferyczne

Opady atmosferyczne wyjątkowo sprzyjają wypadkom. Realnym zagrożeniem, które niestety często jest bagatelizowane są oblodzone, zabłocone śliskie wejścia do zakładu pracy w czasie zimy. Wyposażenie wejść do budynków w odpowiednie maty, które oczyszczą obuwie oraz zatrzymają błoto, śnieg i deszcz zmniejszy ryzyko poślizgnięć i upadków. Bieżące usuwanie śniegu z dróg i placów, posypywanie przejść piaskiem przeciwdziała oblodzeniu, a tym samym ewentualnym upadkom i urazom.

Odpowiednie obuwie

Obuwie pracowników ma duży wpływ na ryzyko zagrożenia poślizgiem. Dobór obuwia zależy od środowiska wykonywania pracy (m.in. rodzaju nawierzchni). Przy zakupie obuwia należy brać również pod uwagę komfort pracy pracowników. Właściwości ochronne obuwia powinny być podane przez producenta w ulotce dołączonej do obuwia. Odporność na poślizg oznaczona jest kodami SRA, SRB, SRC.

Porządek na stanowisku pracy

Większość potknięć spowodowana jest brakiem ładu i porządku w miejscu pracy. Pracownicy powinni mieć zapewnioną  właściwą przestrzeń na stanowiskach pracy oraz odpowiednie  dojściach do stanowisk pracy (długość i szerokość).  Zabronione jest ustawianie przedmiotów w miejscach, w których mogłoby stworzyć zagrożenie.

Umyta, wilgotna jeszcze powierzchna, powinna być niezwłocznie osuszona, najlepiej gdyby była odgrodzona, aby zabezpieczyć przed wejściem na jej śliską nawierzchnie. Sprzątanie powinno odbywać się w porach braku ruchu ludzi, ewentualnie czasie ich najrzadszego poruszania się. Miejsca ,w których aktualnie odbywa się mycie podłóg, powinny być odgrodzone tymczasowymi barierkami, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości przejścia suchą drogą.

Organizacja pracy , zachowania pracowników

Postawy pracowników i pracodawców mają kluczowy wpływ na wystąpienie wypadków przy pracy. Organizacja pracy nie powinna  wymuszać na pracownikach nadmiernego pośpiechu. W przypadku ręcznych prac transportowych przenoszony lub przewożony ładunek nie może ograniczać widoczności drogi, po której porusza się pracownik.

Pośpiech, przenoszenie ciężarów w niewłaściwy sposób zwiększają prawdopodobieństwo potknięcia, upadku i powodują, że jego skutki mogą być bardzo poważne w skutkach.

O zagrożeniach na stanowisku pracy, pracownicy powinni zostać poinformowani podczas szkolenia bhp. Zagrożenia powinny zostać zidentyfikowane w ocenie ryzyka zawodowego. Pracodawca powinien dążyć do wyeliminowania zagrożeń, a jeżeli nie będzie to możliwe powinien zastosować środki zmniejszające ryzyko z nimi związane.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. W ramach świadczonych przez naszą firmę usług zapewniamy szkolenia bhp wstępne i okresowe oraz ocenę ryzyka zawodowego.