Przepisy BHP także dla umów cywilnoprawnych

W odniesieniu do pracowników cywilnoprawnych zastosowanie mają przepisy Art. 304 i 3041 Kodeksu Pracy (KP).

Zgodnie z Art. 304. § 1. KP, Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Jednocześnie, drugi z przywołanych artykułów 3041 K.P. stanowi, iż obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp, dotyczy również osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę, a także osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że pracownicy cywilnoprawni mają takie same prawa ale i obowiązki w zakresie bhp jak pracownicy wykonujący pracę na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę).

Badania i szkolenie

Z przepisów Kodeksu pracy wynika, że profilaktycznym badaniom lekarskim i szkoleniu bhp obowiązkowo muszą poddać się Pracownicy. Dlatego Pracodawca zatrudniający osoby na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło), nie ma prawnego obowiązku kierowania na badania lekarskie tych osób i organizować dla Nich szkoleń bhp.

Pracodawca, powinien rozważyć, czy zatrudniani przez niego pracownicy na podstawie umów cywilnoprawnych powinni poddać się badaniom lekarskim oraz szkoleniom bhp, czy powinni stosować środki ochrony indywidualnej, obuwie robocze, odzieży ochronną. Jeżeli ze względu na warunki pracy i charakter pracy, Pracodawca uzna, że jest to konieczne, pracownicy cywilnoprawni zobowiązani są wykonać polecenia Pracodawcy odnośnie wykonania badań lekarskich, uczestnictwa w szkoleniach bhp.

Wypełniając obowiązki art. 207 KP, Pracodawca powinien zawsze zapoznać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych z zagrożeniami na stanowisku pracy, w zakładzie pracy.

W umowie powinna zostać poruszona kwestia ponoszenia kosztów badań profilaktycznych oraz szkoleń bhp. Tylko w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę istnieje bezwzględny obowiązek pokrywania ww. kosztów przez pracodawcę. Strony umowy powinny zawrzeć w umowie kto ponosi ww. koszty.