Praca w porze nocnej – wysokość dodatku w 2019 – przepisy Kodeksu Pracy

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godziną 21:00 a 7:00.

Za pracującego w nocy uznaje się pracownika, którego czas pracy obejmuje:

– co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej w każdej dobie lub

– co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypadającym na porę nocną.

Czas pracy w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonywana jest praca szczególnie niebezpieczna albo związana z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Zapis nie dotyczy jednak:

– pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,

– przypadków gdy konieczne jest przeprowadzenie akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska albo usunięcia awarii.

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym określa pracodawca w porozumieniu z:

– zakładową organizacją związkową lub

– przedstawicielami pracowników – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa,

– lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Pracownik wykonujący pracę w porze nocnej ma prawo do wypłaty dodatku do wynagrodzenia – za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Ponieważ poszczególne miesiące różnią się nominałem czasu pracy, dodatek również przysługuje w zróżnicowanej wysokości. Stawkę godzinową uzyskuje się, dzieląc kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. W 2019 r. 20% stawka godzinowa waha się pomiędzy 2,45 zł a 2,96 zł.

MiesiącWymiar czasu pracyLiczba dni pracyWysokość dodatku za 1h w porze nocnej
styczeń176222,56 pln
Luty160202,81 pln
Marzec168212,68 pln
Kwiecień168212,68 pln
Maj168212,68 pln
Czerwiec152192,96 pln
Lipiec184232,45 pln
Sierpień168212,68 pln
Wrzesień168212,68 pln
Październik184232,45 pln
Listopad152192,96 pln
Grudzień160202,81 pln

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosi 2250 zł. Do wyliczenia wysokości dodatku przyjęto 8 godzinny czas pracy od poniedziałku do piątku.

Należy pamiętać, że Kodeks pracy określa minimalną wysokość dodatku. Pracodawca może ustanowić jego wysokość na wyższym poziomie.

Ponadto Kodeks Pracy przewiduje wypłatę ryczałtu dla pracowników, którzy wykonują pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy. Zamiast wyliczać wysokość dodatku za każdą godzinę pracy nocnej można ustalić z góry stałą miesięczną kwotę, czyli ryczałt.