PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ

Podczas udzielania pierwszej pomocy ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo zarówno swoje jak i poszkodowanych. Pamiętajmy, że wykonując nieprzemyślane działania narażamy siebie i poszkodowanych na dodatkowe ryzyko. Jeśli istnieje możliwość trzeba zabezpieczyć miejsce zdarzenia, np. w przypadku wypadku komunikacyjnego wystawić trójkąt ostrzegawczy. Przede wszystkim trzeba ocenić sytuację, z jaką mamy do czynienia:

– liczbę ofiar i ich stan: czy są przytomni? czy poruszają się? czy oddychają?

– czy jest to wypadek komunikacyjny, pożar, wyciek gazu, innych substancji toksycznych.

Należy głośno poprośmy o pomoc osobę przechodzącą obok lub przyglądającą się zdarzeniu.

W dalszej kolejności należy natychmiast zawiadomić odpowiednie służby (pogotowie, policję, straż pożarną, pogotowie gazowe). Gdy pomocy udzielają dwie osoby – jedna może zająć się poszkodowanym, a druga może zadzwonić na numer ratunkowy.

Ważne aby dyspozytorowi pogotowia odpowiadać ściśle na zadane pytania:

– Co? rodzaj zdarzenia (wypadek, zatrucie, porażenie prądem, liczba ofiar, przybliżony stan, czy są potrzebne dodatkowe służby),

– Gdzie? miejsce zdarzenia (ulica, nr domu, nr mieszkania, klatka, piętro, charakterystyczne punkty)

– Kto? Numer telefonu, dane osobowe dzwoniącego.

To dyspozytor decyduje o zakończeniu rozmowy.

Podstawowe działania ratujące życie

  1. Sprawdzamy reakcję poszkodowanego w tym celu potrząsamy go delikatnie za ramię i zadajemy pytanie, np.: „Czy słyszysz mnie, czy wszystko porządku?”
  2. Jeśli poszkodowany zareaguje wtedy zostawiamy go w pozycji w jakiej go zastaliśmy, pod warunkiem że nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo. Próbujemy dowiedzieć się jak najwięcej od poszkodowanego, świadków na temat zdarzenia po czym wzywamy pomoc, cały czas oceniając stan poszkodowanego.

Jeśli poszkodowany nie reaguje należy odwrócić go na plecy, po czym udrożnić drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy i uniesienie żuchwy.

  1. Utrzymując drożność dróg oddechowych poszkodowanego, szukamy oznak życia – wzrokiem, słuchem i dotykiem, czy występuje prawidłowy oddech. Na te działanie przeznaczamy nie więcej niż 10 sekund. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości czy oddech jest prawidłowy, musimy działać tak jak w sytuacji gdy nie jest prawidłowy.
  2. Jeśli oddech jest prawidłowy, układamy poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i wzywamy służby ratunkowe, gdy mamy osobę do pomocy wysyłamy ją aby wezwała służby ratunkowe.

Należy pamiętać żeby cały czas kontrolować oddech poszkodowanego oraz chronić go przed utratą ciepła.

  1. Jeżeli oddech nie jest prawidłowy (strumień powietrza znad ust i nosa nie jest wyczuwalny, nie słychać odgłosów oddychania, a klatka piersiowa nie unosi się ani nie opada), stwierdzamy bezdech w przebiegu zatrzymania krążenia i rozpoczynamy resuscytację.
  2. klękamy przy poszkodowanym
  3. kładziemy nasadę jednej dłoni na środku klatki piersiowej, tj. dolnej połowie mostka, nasadę drugiej dłoni kładziemy na powierzchni grzbietowej pierwszej i splatamy palce obu rąk tak, aby odsunąć palce dolnej ręki od powierzchni klatki piersiowej. Technika ta zapobiega przenoszeniu nacisku na żebra i ich ewentualnemu złamaniu.
  4. ręce powinny być wyprostowane w stawach łokciowych i ustawione prostopadle do klatki piersiowej. Mostek uciskamy na głębokość nie mniejszą niż 5 cm (maks. 6 cm) z częstotliwością co najmniej 100/min (maks. 120/min). Po każdym uciśnięciu bez odrywania rąk zwalniamy nacisk na klatkę piersiową, pozwalając jej na powrót do poprzedniego kształtu. Czas uciśnięcia powinien być równy czasowi zwalniania ucisku mostka. Unikamy uciskania dolnego końca mostka i górnej części brzucha. W sytuacji, gdy dostęp do poszkodowanego jest utrudniony, można prowadzić uciskanie klatki piersiowej stojąc w rozkroku nad poszkodowanym lub za jego głowy.

Pamiętajmy: Zawsze używamy środków ochrony osobistej takich jak: rękawiczki jednorazowe, maseczka do sztucznego oddychania, okulary ochronne.

Numery alarmowe: Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna 998, Policja 997,  Europejski nr ratunkowy:  112