Plan szkolenia bhp okresowego – stanowisko administracyjno biurowe

Szkolenie okresowe  pracowników administracyjno-biurowych

Kiedy przeprowadzaneNie rzadziej niż raz na pięć lat, przy czym pierwsze szkolenie okresowe musi być przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.
Program szkolenia1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,

2. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Czas trwaniaMinimum 8 godziny (w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)
Kto prowadziWykładowcy i instruktorzy posiadający zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia
Dla kogoSzkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych.

Według nowych przepisów zwolnieni z okresowych szkoleń BHP są pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy zawodowej, dla której uznano nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, tj. w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia oraz niski wskaźnik wypadkowości.

produkcja odzieży, produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawianych, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, transport lotniczy, informacja i komunikacja, działalność detektywistyczna i ochroniarska, edukacja, działalność związana z kulturą, rekreacją i rozrywką, działalność naukowa i techniczna, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność związana z usługami gastronomicznymi, działalność związana z administracyjną obsługą biura.

formaSeminarium lub kurs albo samokształcenie kierowane.
Potwierdzenie odbycia szkoleniaSzkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia. Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.