Plan szkolenia bhp okresowego – dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Kiedy przeprowadzanyNie rzadziej niż raz na pięć lat, przy czym pierwsze szkolenie okresowe w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.
Program szkolenia1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

— obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

— ochrony pracy kobiet i młodocianych,

— profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

— szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

— organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów,

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi  i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki,

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy,

6. Zasady postpowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. Świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników),

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Czas trwaniaMinimum 16 godziny (w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)
Kto prowadziWykładowcy i instruktorzy posiadający zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwa realizacje programów szkolenia
Dla kogoSzkolenie jest przeznaczone dla

a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

formaseminarium lub kurs albo samokształcenie kierowane
Potwierdzenie odbycia szkoleniaSzkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia. Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika