Plan szkoleń BHP – instruktażu ogólnego i stanowiskowego

Szkolenie wstępne obejmuje:

1)      Instruktaż ogólny

2)      Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż ogólny

Kiedy przeprowadzanyPrzed dopuszczeniem do pracy.
Program szkolenia1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.

5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie oraz podstawowe środki zapobiegawcze.

6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.

8. Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.

9. Profilaktyczna opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.

10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwaniaMinimum 3 godziny (w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)
Kto prowadziInstruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizacje programu instruktażu.
Dla kogoSzkolenie jest przeznaczone dla nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę  studencką oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.
formaInstruktaż
Potwierdzenie odbycia szkoleniaKarta szkolenia wstępnego podpisana przez pracownika, przechowywana w aktach osobowych pracownika

 

Instruktaż stanowiskowy

Kiedy przeprowadzanyPrzed dopuszczeniem do pracy
Program szkolenia1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

  • elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika, np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne;
  • elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty;
  • przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy;

b) omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,

c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

2.Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.

4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.

Czas trwaniaMinimum 8 godziny (w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)
Kto prowadziInstruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Dla kogoSzkolenie jest przeznaczone dla:

– pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

– pracowników przenoszonych na ww. stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. zmiany procesu technologicznego, organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych narządzi, maszyn i innych urządzeń,

– studentów odbywających praktyki studenckie,

– uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

formaInstruktaż
Potwierdzenie odbycia szkoleniaInstruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Pracownik podpisuje Kartę szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika.