Ochrona pracowników podczas pracy na drabinach, rusztowaniach, pomostach. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników wykonującyh pracę na wysokości.

Praca na drabinach przenośnych

Zabronione jest:

– używanie drabiny niezgodnie z jej przeznaczeniem;

– korzystanie z drabiny uszkodzonej;

– używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej;

– ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu;

– opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiałów niezapewniające stabilności drabiny;

– stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawianej drabiny;

– ustawianie drabiny w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń – w sposób stwarzający zagrożenie dla pracowników używających drabiny;

– przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę;

– wchodzenie i schodzenie plecami do drabiny;

– ustawianie drabiny na ruchomym podłożu: cegłach, paletach, rusztowaniach;

– naprawiania drabiny we własnym zakresie;

– przerabiania drabiny,

– wykonywania z drabiny przystawnej robót malarskich na wysokości powyżej 4 m, robót ciesielskich na wysokości powyżej 3 m, robót murarskich i tynkarskich.

Praca na klamrach i innych podwyższeniach

Przy pracach na klamrach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić aby:
– klamry i inne podwyższenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Pomost roboczy musi spełniać następujące wymagania

– powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów;
– podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu;
– w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

Praca na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być:

– wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta,

– ustawione na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych;

– ilość i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej musi być określona w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta;

– na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:

  • wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego,
  • dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

– posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty, składowania narzędzi i niezbędnych materiałów;

– posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;

– posiadać poręcz ochronną i piony komunikacyjne;

– osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych powinny posiadać wymagane uprawnienia.

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:

– o zmroku – jeżeli nie zapewniono oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność;

– podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;

– podczas burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m na s.

Użytkowanie rusztowania jest możliwe dopiero po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę:

– po opadach atmosferycznych, silnym wietrze;

– po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni;

– okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Zakres czynności podlegających kontroli określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

Praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów

Jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy:

– sprawdzić przed rozpoczęciem prac:

  • stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, m.in stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie;
  • stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa;
  • zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia.

– zapewnić pracownikom podczas pracy:

  • odpowiedni do rodzaju wykonywanych prac sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do prac w podparciu – na słupach, masztach;
  • hełmów ochronnych.