Ocena Ryzyka Zawodowego – kiedy aktualizować?

Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wskazanym w wielu aktach prawnych (m.in. w Ustawie Kodeks Pracy i w Rozporządzeniach do Kodeksu Pracy). Należy ją wykonać dla każdego stanowiska pracy, gdyż dostarcza niezbędnych informacji do planowania działań zmierzających do poprawy warunków pracy a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

Ocena ryzyka nie powinna być zadaniem jednorazowym. Konieczna jest jej ciągła aktualizacja uwzględniająca nowopowstające zagrożenia oraz efektywne rozwiązania.  Prawo polskie nie precyzuje częstotliwości z jaką ocena ryzyka powinna być wykonywana, jednak w Polskiej Normie 18001:2004 zalecono okresową jej nowelizację. Częstotliwość aktualizacji oceny ryzyka zawodowego powinna być ustalana wewnątrz firmy.

Ocenę ryzyka należy przeprowadzić zawsze gdy:

– utworzono nowe stanowiska pracy,

– wprowadzono zmiany organizacyjne lub technologiczne na stanowisku pracy,

– zmieniły się wyniki pomiarów środowiska pracy,

– znowelizowano przepisy prawa,

– wymieniono środki ochrony zbiorowej  lub indywidualnej,

– doszło do wypadku.

Biorąc pod uwagę, że ocena ryzyka ma dostarczyć niezbędnych informacji odnośnie zagrożeń na stanowiskach pracy (które mogą powodować urazy lub pogorszenie stanu zdrowia) oraz pomóc podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo pracowników, powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę w zakresie:

– ogólnych zasad oceny ryzyka,

– identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy,

– następstw zagrożeń,

– działań profilaktycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z usługami naszej firmy. Zapewniamy kompleksową opiekę bhp, w tym m.in. sporządzanie oceny ryzyka zawodowego.