Przepisy bhp – przygotowanie stanowiska pracy, organizacja procesu pracy, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje, pierwsza pomoc.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Powyższy obowiązek Pracodawca musi realizować m.in. poprzez:

– odpowiednią organizację pracy i stanowisk pracy,

– likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.

 Zgodnie z art. 39 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r., Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywanymi pracami na stanowiskach pracy oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, w szczególności Pracodawca powinien:

– zorganizować stanowisko pracy i pracę, która jest na nim wykonywana w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,

– zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii, urządzeń, materiałów, substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W sytuacji gdy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa (np. ze względu na rodzaj procesu pracy), Pracodawca zobligowany jest wprowadzić do użytku właściwe rozwiązania organizacyjne i techniczne, które ograniczą wpływ zagrożeń za bezpieczeństwo i zdrowie pracownika, m.in.: odpowiednie środki ochrony zbiorowej.

Jeżeli nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, Pracodawca powinien wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów Rozporządzenia jest zapewnienie systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, w szczególności:

– pomieszczenia pracy i stanowiska pracy,

– procesu pracy,

– maszyn i urządzeń.

Rzetelnej kontroli powinny być poddane także:

– pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne,

– regulamin pracy, regulacje wewnętrzne odnośnie bhp,

– czas pracy,

– ochrona pracy kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią,

– ochrona pracy młodocianych,

– ochrona niepełnosprawnych,

– instrukcje bhp,

– prace szczególnie niebezpieczne,

– szkolenia bhp,

– ocena ryzyka zawodowego,

– przeglądy i pomiary czynników środowiska pracy,

– odzież i obuwie robocze,

– środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej,

– badania lekarskie,

– wypadki,

– choroby zawodowe.

Zadaniem pracodawcy jest także ustalenie sposobu rejestracji stwierdzonych nieprawidłowości oraz metod ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, osoby nadzorujące pracę zobowiązane są do natychmiastowego wstrzymania prac, a następnie do podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożeń.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy, pracodawca zobligowany jest przepisami prawa, do udostępnienia pracownikom instrukcji bhp odnośnie:

– prac mogących powodować wypadki i choroby zawodowe,

– stosowanych w zakładzie pracy procesów technologicznych,

– obsługi urządzeń technicznych,

– postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,

– udzielenia pierwszej pomocy.

Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. W praktyce oznacza to, że pracownik musi mieć łatwy dostęp do instrukcji i musi wiedzieć o tym gdzie one są. Instrukcja powinna zawierać opis czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania prac, czynności po zakończeniu pracy, a także zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych zagrażających życiu lub zdrowiu pracownika.

Stworzenie nowego stanowiska pracy, przebudowa istniejącego stanowiska pracy, wdrożenie nowoczesnych maszyn, materiałów, urządzeń, technologii, środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zmiany organizacji pracy, powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualizacją oceny ryzyka zawodowego i instrukcji bhp.

Jeżeli w zakładzie pracy występują pomieszczenia, w których pracę wykonuje jedna osoba, pracodawca powinien wprowadzić obowiązek meldowania się tej osoby w określony sposób.

Przepisy Rozporządzenia nakładają także na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy oraz środków do udzielania pierwszej pomocy, m.in.:

– punkty pierwszej pomocy – w miejscach gdzie występują duże zagrożenia wypadkowe lub chorobowe,

– apteczki pierwszej pomocy.

Ilość, usytuowanie oraz wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinna być ustalona z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami po uwzględnieniu zagrożeń na stanowiskach pracy.

W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach powinna być wywieszona w widocznym miejscu instrukcja dotycząca udzielania pierwszej pomocy gdy dojdzie do wypadku ora wykaz pracowników przeszkolonych z pierwszej pomocy, wyznaczonych do obsługi punktów i apteczek.

Na każdej zmianie powinien być wyznaczony przeszkolony pracownik z udzielania pierwszej pomocy, któremu powierzona zostaje obsługa punktów i apteczek.

Należy pamiętać, że punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być łatwo dostępne i oznakowane zgodnie z Polską Normą.