Obowiązki Pracodawcy w zakresie BHP

Zgodnie z Art. 207. § 1, Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Na zakres odpowiedzialności Pracodawcy nie mają wpływu obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Ochrona życia i zdrowia Pracowników jest zatem podstawowym obowiązkiem Pracodawcy i Osób kierujących pracownikami. Jednak aby Pracodawca mógł wypełnić powyższe zobowiązanie musi znać przepisy o ochronie pracy, w tym zasady bhp. Poniżej opisane zostały główne obowiązki Pracodawcy i Osób kierujących pracownikami w zakresie bhp.

Pracodawca ma obowiązek chronić życie i zdrowie pracowników, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki (tzn. biorąc pod uwagę dorobek ergonomii, psychologii, socjologii i medycyny pracy). W szczególności Pracodawca jest obowiązany:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Należy również wspomnieć, że koszty działań podejmowanych przez Pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Natomiast do głównych obowiązków Osób kierujących pracownikami w zakresie bhp należy:

 • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 • organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 • egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

W pracy w każdej chwili może dojść do nieprzewidzianych wydarzeń. Nawet z pozoru bezpieczne zadania mogą być przyczyną wypadków, np. skaleczenia się papierem do drukarki. Dlatego każdy pracownik powinien mieć dostęp do odpowiednio wyposażonej apteczki oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej. Tym samym Pracodawca jest obowiązany:

 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Działania, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników musi zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Liczba pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie są uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia Pracodawca jest obowiązany:

 • niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony;
 • niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.

W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia Pracodawca jest obowiązany:

 • wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne,
 • do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy,
 • umożliwić pracownikom podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.

Pracodawca nie może pociągnąć do odpowiedzialności Pracowników, którzy podjęli działania w celu uniknięcia zagrożenia (np. wstrzymali się od wykonywania pracy w obliczu zagrożenia dla życia lub zdrowia).

Kolejnym obowiązkiem Pracodawcy jest także konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności:

 • zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych i ich mieszanin, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
 • oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,
 • tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawcy muszą pamiętać również, że gdy jednocześnie, w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, Pracodawcy ci mają obowiązek:

 • współpracować ze sobą,
 • wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
 • ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
 • informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Wyznaczenie koordynatora, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom. Wyznaczenie koordynatora ma na celu zapewnienie jednolitego nadzoru i powinno dawać gwarancję pełnego respektowania przepisów bhp w miejscu wykonywania prac. Ustalenia, dotyczące wyznaczenia koordynatora i zasad współdziałania powinny być dokonane przed przystąpieniem Pracodawców do wykonywania prac w tym samym miejsc.

Pracodawca ma także obowiązki wobec osób nie będących Pracownikami, ale wykonujących pracę w zakładzie lub miejscu wskazanym przez Pracodawcę. Tym samym Pracodawca powinien:

 • zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym, wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę,
 • zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów,
 • zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia lub zdrowia osobom niebiorącym udziału w procesie pracy, a mającym dostęp do miejsca, w którym wykonywane są prace,
 • przydzielić niezbędną odzieży roboczą i środki ochrony indywidualnej osobom wykonującym krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne w czasie, w którym ich własna odzież może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na bezpieczeństwo wykonywania tych prac lub czynności.

Wypełnienie powyższych zapisów Kodeksu Pracy jest konieczne by właściwie chronić życie i zdrowie zatrudnionych pracowników a także osób nie będących pracownikami ale wykonujących pracę na rzecz Pracodawcy. Nie wykonanie powyższych zapisów powoduje wypadki w pracy i choroby, których konsekwencje ponosi nie tylko poszkodowany ale także Pracodawca.

W ramach kompleksowej obsługi w zakresie bhp zapewniamy m.in. szkolenia wstępne i okresowe dla Pracodawców, Osób kierujący Pracownikami i  Pracowników. Ponadto oferujemy szkolenia ochrony przeciwpożarowej i Pierwszej Pomocy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.