Obowiązki Pracodawcy w okresie zimowym

Obowiązki Pracodawcy w okresie zimowym

Okres zimowy rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 marca. W tym okresie pracodawca ma dodatkowe obowiązki wobec pracowników:

Utrzymywanie właściwej temperatury w pomieszczeniu pracy

Temperatura w miejscu pracy nie może być niższa niż 14°C, chyba że technologiczny charakter pracy nie pozwala na utrzymywanie takiej temperatury  np. praca w chłodni. W biurze natomiast temperatura musi wynosić 18°C. W sytuacji awarii urządzeń grzewczych pracodawca zobligowany jest zapewnić zastępcze źródło ciepła.

Dostarczenie posiłków i napoi regeneracyjnych

Zapewnienie nieodpłatnych posiłków i napoi regeneracyjnych pracownikom wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych to kolejny obowiązek pracodawcy. Posiłki powinny być wydawana w czasie regularnych przerw w pracy, w dniach uzasadniających ich wydanie. Rodzaje posiłków i napoi oraz warunki ich wydawania określa Rozporządzenie z 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napoi.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, posiłki muszą być wydawane przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, gdy efektywny wydatek energetyczny wynosi > 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn, a u kobiet > 1000 kcal (4187 kJ).  Posiłki powinny składać się w 50-55% z węglowodanów, 30-35% z tłuszczów, 15% z białka. Wartość energetyczna musi wynosić 1000 kalorii. Przepisy nie przewidują wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za gorące posiłki.

Napoje powinny być dostępne dla pracownika, gdy temperatura otoczenia na otwartej przestrzeni wynosi < 10°C oraz gdy wydatek energetyczny wynosi > 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn, a u kobiet > 1000 kcal (4187 kJ). Ilość napoi musi zaspokoić potrzeby pracowników a ich temperatura powinna ogrzać organizm.

Stworzyć pomieszczenie do ogrzania się

Dla osób pracujących na otwartej przestrzeni, które są szczególnie narażone na czynniki atmosferyczne: niską temperaturę, opady atmosferyczne – pracodawca powinien zorganizować pomieszczenia do przygotowania ciepłego posiłku, wysuszenia i zmiany odzieży, ogrzania się. Omawiane pomieszczenia powinny znajdować się w pobliżu miejsc pracy, a ich temperatura nie może być niższa od 16°C.

Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracownika w kurtki zimowe ocieplane, które zalicza się do środków ochrony indywidualnej. Ich rola polega na zabezpieczeniu przed działaniem czynników atmosferycznych np. chłodu, opadów atmosferycznych.

Odzież robocza wydawana jest gdy prywatna odzież pracownika może ulec zabrudzeniu lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne albo bezpieczeństwo i higienę pracy. Do odzieży roboczej zaliczamy polarowe kurtki (używane np. podczas okazjonalnego przemieszczania się pomiędzy budynkami na terenie zakładu pracy), bluzy (do wykonywania prac wewnątrz pomieszczeń).

W zakładzie pracy powinna być opracowana tabela przydziału środków indywidualnych oraz odzieży i obuwia roboczego, w której odnotowuje się jakie środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zostały wydane danemu pracownikowi a także okres użytkowania.