Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnianego pracownika

Za stan bhp na terenie zakładu pracy odpowiedzialność ponosi zawsze pracodawca. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie mają wpływu obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.

Każdy pracodawca – w każdej branży musi przeznaczać środki finansowe na badania lekarskie, szkolenia bhp, sprzęt przeciwpożarowy, bezpieczne i higieniczne pomieszczenia pracy oraz stanowiska pracy.

Zatrudnienie pracownika wiąże się z obowiązkowym skierowaniem pracownika na badania lekarskie (wstępne) oraz zorganizowanie zatrudnianemu szkolenia wstępnego bhp.

BADANIA LEKARSKIE

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

– osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy,

– pracownicy młodociani przenoszeni na stanowiska pracy,

– inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Skierowanie na badania wystawia pracodawca. Powinno być wydawane w dwóch egzemplarzach: jeden dla lekarza, drugi dla osoby skierowanej na badania. W skierowaniu należy wskazać stanowisko zatrudnianego, czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia.

Badania wstępne do pracy przeprowadza lekarz medycyny pracy. Po badaniu lekarz wydaje orzeczenie stwierdzające:

– brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,

– przeciwwskazania do tej pracy na określonym stanowisku, w warunkach wskazanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Jeżeli lekarz medycyny pracy stwierdzi przeciwwskazania do pracy, umowa nie może być zawarta, gdyż pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Szkolenia BHP

Szkolenie wstępne dzieli się na 2 etapy.

W dniu przyjęcia pracownik powinien przejść szkolenie ogólne trwające 3 x 45 minut oraz szkolenie stanowiskowe trwające 8 x45 minut.

Instruktaż ogólny może przeprowadzić:

– pracownik służby bhp,

– osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby,

– pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający wiedzę umiejętności do właściwej realizacji instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza:

– osoba kierująca pracownikami lub

– pracodawca,

jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz zostały przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Odbycie szkolenia wstępnego bhp należy udokumentować poprzez sporządzenie karty szkolenia wstępnego. Kartę tę należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

REASUMUJĄC:

Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie wstępnego badania lekarskiego oraz szkolenia bhp a także pokrycie kosztów ww. usług.

Obowiązki pracownika jest poddanie się wstępnym badaniom lekarskim oraz odbycie szkolenia wstępnego bhp.