Nowe zaświadczenia potwierdzające ukończone szkolenia bhp

Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najważniejszą zmianą, zawartą w projekcie jest rezygnacja z konieczności stosowania pieczątki pracodawcy we wzorach:

  1. karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (zał. Nr 2 do rozporządzenia),
  2. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (zał. Nr 3 do rozporządzenia).

Dotychczasowe wzory karty szkolenia wstępnego bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp mogą być stosowane bez obowiązku stawiania na nich pieczątek, nie dłużej jednak niż do końca 31 grudnia 2019 r. Ponadto karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp wydane przed wejściem w życie zmian do rozporządzenia zachowują moc.

Jednocześnie dostosowuje się dotychczasową treść rozporządzenia do ustawy Prawo przedsiębiorców i Prawo oświatowe.

Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące pojęcia jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dotychczasowe nazewnictwoNazewnictwo po zmianach
placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowegoplacówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego,
szkoła ponadgimnazjalnaszkoła ponadpodstawowa
jednostka badawczo-rozwojowa, szkoła wyższa lub inna placówka naukowainstytut badawczy, szkoła wyższa lub inna placówka naukowa,
osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczejprzedsiębiorca prowadzący działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Na mocy art. 50 ustawy Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 r powstanie Centrum kształcenia zawodowego. Funkcjonujące obecnie placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zostaną przekształcone w centra kształcenia zawodowego.

Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania przepisu do ustawy z 6 marca 2018 r. Należy podkreślić, że osoba fizyczna prowadząca działalność, o której mowa w art. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, nie może prowadzić działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jako jednostka organizacyjna, o której mowa w § 1a pkt 2 lit. e omawianego rozporządzenia.

Modyfikacji miałby ulec również §14 ww. rozporządzenia. Po zmianie zwolnieni z obowiązku odbycia okresowych szkoleń bhp będą tylko ci pracownicy administracyjno-biurowi, którzy wykonują swoją pracę u pracodawcy o rodzaju przeważającej działalności z maksymalnie trzecią kategorią ryzyka (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Tym samym, jeżeli pracownik administracyjno-biurowy pracuje u pracodawcy, którego rodzaj przeważającej działalności wskazuje na grupę wyższą niż trzecia kategorią ryzyka, musi odbyć  szkolenia okresowe bhp.