Koronawirus a praca zdalna. Home office i Telepraca. Zasady bhp.

Z powodu COVID-19 (ostrej choroby zakaźnej układu oddechowego) część pracodawców wyraziła zgodę aby pracownicy wykonywali pracę zdalnie z domu. Powstaje jednak pytanie czy podczas wykonywania pracy w domu obowiązują przepisy bhp, jeśli tak to w jakim zakresie?

Przede wszystkim należy wspomnieć, że wyróżniamy dwa pojęcia Telepraca i „Home office”

Najważniejszą różnicą pomiędzy telepracą a „home office” jest charakter (stałość lub sporadyczność) wykonywania pracy z domu.

Telepraca jest systematyczną pracą wykonywaną w domu.

W Kodeksie Pracy, praca zdalna nosi nazwę Telepraca. Zgodnie z KP, Telepraca to:

– praca świadczona regularnie poza zakładem pracy, np. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17,

– praca wykonywana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, np. komputera, tableta, telefonu,

– wyniki pracy pracownik przekazuje pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażając zgodę na telepracę, pracodawca jest obowiązany:

1) dostarczyć pracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy,

2) ubezpieczyć sprzęt,

3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,

4) zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

W odrębnej umowie pracodawca i pracownik mogą ustalić inne zasady telepracy, np. reguły korzystania z prywatnego sprzętu pracownika i wypłatę ekwiwalentu pieniężnego, metody komunikacji między pracownikiem a przełożonym, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika na stanowisku pracy.

W przypadku telepracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi stanowisko pracy, spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa. Natomiast pracodawca nie odpowiada za stan bezpieczeństwa i higienę pomieszczenia w którym wykonywana jest praca (mieszkania/domu), urządzeń higieniczno sanitarnych.

Jeżeli pracownik dozna wypadku w godzinach pracy, w mieszkaniu/ domu, które jest miejscem pracy to takie zdarzenie traktowane jest jako wypadek w pracy.

Szczególnym rodzajem pracy zdalnej jest „Home office” – praca wykonywana w domu w wybranych dniach. Cechuje ją okazjonalność a także to, że może być uzależniona od każdorazowej zgody przełożonego. Strony ustalają, że pracownik nie stawi się w stałym miejscu wykonywania pracy w określonym dniu lecz będzie swoje zadania wykonywał z domu.

W celu przeciwdziałania koronawirusowi, duża część pracodawców wyraziła zgodę na wykonywanie pracy przez osoby zatrudnione poza miejscem pracy. Obecnie nie ma przepisów regulujących „home office” ale każdy pracodawca zlecając pracę w takim charakterze musi omówic z pracownikiem zasady pracy zdalnej, w tym dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.