Kary za brak szkoleń bhp. Szkolenia bhp dla cudzoziemców. Wymogi prawa odnośnie szkoleń bhp.

Od kilku lat w Polsce wzrasta liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców. W rejestrach ZUS odnotowanych jest ponad 600 tys. obcokrajowców, za których opłacane są składki emerytalne i rentowe. Wciąż większość imigrantów zarobkowych pochodzi z Ukrainy – stanowią oni 75% ubezpieczonych cudzoziemców. W dalszej kolejności, pracę podejmują Białorusini oraz Wietnamczycy. Ze statystyk wynika, że cudzoziemcy najczęściej znajdują zatrudnienie w branżach charakteryzujących się dużą wypadkowością: rolnictwo, budownictwo, gastronomia.

Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawcy powinni zapewnić zatrudnionym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, tj.: przekazać informacje o warunkach zatrudnienia, przeprowadzić wstępne szkolenie bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy).

Ale w jakim języku przeprowadzić szkolenie bhp: zapoznać z Kodeksem Pracy, zagrożeniami na danym stanowisku pracy, czynnikami środowiska pracy, zasadami udzielania I pomocy w razie wypadku, ewakuacji?

W przepisach prawa brak jest odpowiedzi na powyższe pytanie. Jednak biorąc pod uwagę obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bhp, wiedza dotycząca bezpiecznego wykonywania pracy powinna być przekazywana w języku zrozumiałym dla podejmującego zatrudnienie. Tym samym, pracodawca podpisując umowę z cudzoziemcem nieznającym języka polskiego, musi zapewnić możliwość komunikacji z takim pracownikiem (np. zapewnić asystę tłumacza): gdy dopełniane są formalności związane z zatrudnieniem, w trakcie szkoleń bhp zarówno gdy przeprowadzany jest instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Podczas szkolenia bhp przekazywana jest pracownikowi istotna wiedza w zakresie:

– zagrożeń wypadkowych i zagrożeń dla zdrowia występujących w zakładzie i podstawowych środkach zapobiegawczych,

– zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym,

– wymagań dotyczących porządku w miejscu pracy,

– zasad przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

– odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

– wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru,

– norm postępowania w razie wypadku, w tym organizacji i zasady pierwszej pomocy.

Bariera językowa stanowi zatem ogromny problem, ponieważ w przypadku braku możliwości komunikacji, pracodawca nie może uczciwie zrealizować ciążących na nim obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy, m.in przeszkolenia w zakresie bhp, a pracownik nie może przestrzegać przepisów i zasad bhp bo najzwyczajniej ich nie zna.

Brak wiedzy w zakresie bhp powoduje ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia dla zatrudnionych, Pracownicy nieznający zasad bezpieczeństwa, stwarzają również duże zagrożenie dla innych współpracowników. W przypadku wystąpienia wypadku konsekwencje poniesie nie tylko poszkodowany pracownik – konsekwencje zdrowotne ale także pracodawca – konsekwencje finansowe, karne.

Na pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami, którzy narażają pracowników na niebezpieczeństwo, mogą zostać nałożone sankcje karne przewidziane przepisami prawa. Zgodnie z Kodeksem pracy – kara grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł, zgodnie z Kodeksem karnym – kara pozbawienia wolności do lat 3.

Jeśli pracodawcy chcą zatrudniać obcokrajowców muszą zapewnić właściwą komunikację, w sposób zrozumiały dla obu stron – pracodawcy i pracownika. Również materiały szkoleniowe, instrukcje powinny być tłumaczone na język rodzimy pracowników. Niedopuszczalne jest utrudnianie dostępu do środków ochrony indywidualnej zatrudnianym obcokrajowcom. Bezpieczeństwo pracy cudzoziemców powinno być tak samo ważne jak bezpieczeństwo pracy rodaków.