Jak przeprowadzić szkolenie BHP dla pracowników obcojęzycznych?

Pracodawcy coraz częściej zatrudniają cudzoziemców. Zgodnie z polskim prawem, pracownik przed rozpoczęciem pracy musi zostać przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W jakim języku powinno się prowadzić szkolenia bhp dla obcokrajowców?

Przepisy prawa nie regulują w jakim języku przeprowadzać szkolenia bhp dla obcokrajowców, wskazują jedynie obowiązek organizacji szkoleń i pisemne potwierdzenie przez pracownika uczestnictwa w szkoleniu poprzez złożenie podpisu na karcie szkolenia, która jest załączana do akt osobowych pracownika.

Zgodnie z Kodeksem Pracy:

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. (Art. 2373 § 2).

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. (Art. 2373 § 1).

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracownik potwierdza na piśmie (w karcie szkolenia wstępnego) odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika (§ 12. 1).

Z powyższych przepisów jasno wynika, że obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie każdego pracownika z zasadami bhp. Aby uznać, że pracownik nabył wymaganą wiedzę w zakresie bhp (przepisy bhp, informacje o zagrożeniach podczas wykonywania pracy, zasady postępowania gdy dojdzie do wypadku, awarii, pożaru, udzielanie pierwszej pomocy) szkolenie musi być prowadzone w sposób zrozumiały dla szkolonego pracownika. Jeżeli pracownik nie zna języka polskiego, należy przekazać informacje w jego ojczystym języku, aby mógł zrozumieć obowiązujące przepisy bhp w Polsce i na terenie danego zakładu pracy. Tylko wtedy pracodawca będzie miał pewność, że pracownik zapoznał się z zagadnieniami bhp i je zrozumiał. Kwestia właściwego przekazania wiedzy pracownikowi który nie zna języka polskiego jest szczególnie istotna, gdy dojdzie do wypadku przy pracy, a pracownik będzie dochodził swoich praw przed sądem – może zarzucić pracodawcy brak przekazania informacji o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku pracy co w konsekwencji doprowadziło do wypadku przy pracy.

Podsumowując, to pracodawca decyduje kogo zatrudnia, tym samym zobowiązany jest dobrać właściwe i skuteczne metody szkolenia aby spełniało swój cel. Szkolenia bhp i ppoż, instrukcje, ocena ryzyka zawodowego dla obcokrajowców którzy nie znają języka polskiego powinny być tłumaczone na ich język ojczysty. Także dokumentacja ze szkolenia powinna być przygotowana zarówno w języku ojczystym pracownika jak również w języku polskim – celem wyeliminowania wątpliwości zrozumienia podpisywanej treść oświadczenia.