Jak pracodawcy dbają o zdrowie pracowników

Tradycyjnie pracodawcy wypełniają po prostu swoje obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy: udzielają urlopów wypoczynkowych, przestrzegają ustalonego w firmie czasu pracy, w tym przerw przysługującym pracownikom, wypłacają wynagrodzenie na czas. Ponadto większość pracodawców stosuje się do przepisów prawa i organizuje szkolenia bhp (wstępne i okresowe), kieruje pracowników na badania lekarskie, przydziela środki ochrony indywidualnej, przekazuje informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy i zasadach postępowania gdy dojdzie do sytuacji niebezpiecznych.

Ale czy można zrobić coś więcej aby ochronić pracowników przed wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi?

Coraz więcej pracodawców podejmuje szersze działania w celu ochrony zatrudnionych. Bezpieczeństwo staje się priorytetem. Celem nadrzędnym staje się etyczne podejście do ochrony życia i zdrowia ludzkiego, co powoduje konieczność podjęcia wszelkich kroków (które w danej organizacji są możliwe) aby zapobiec wypadkom i chorobom. Do działań podejmowanych przez pracodawców należy popularyzacja tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizowane są dodatkowe spotkania kierowników i pracowników, na których omawiane są szerzej zagrożenia na stanowiskach pracy, sytuację potencjalnie wypadkowe, wypadki, niewłaściwe zachowania pracowników. Pracodawcy słuchają pracowników – ich sugestii odnośnie poprawy warunków pracy. Na bieżąco zgłaszane są usterki w pracy maszyn, uszkodzone narzędzia i materiały pracy. Cotygodniowa inspekcja środowiska pracy przez wskazane osoby także sprzyja poprawie bezpieczeństwa.

Znaczenie ma również używanie przez pracowników przydzielonych środków ochrony indywidualnej. Umiejętne zwrócenie uwagi koledze który nie stosuje przydzielonych środków a nawet powstrzymanie go od wykonywania pracy.

Ważne jest również bezzwłoczne zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu lub innemu pracownikowi (gdy nie ma w pobliżu kierownika) złego samopoczucia. Pracownik który ma problemy zdrowotne utrudniające prawidłowe wykonywanie pracy powinien powstrzymać się od wykonywania pracy gdyż podejmowane przez niego decyzje mogą spowodować wypadek, którego konsekwencje poniosą poszkodowani pracownicy jak również pracodawca.

Do popularnych form promocji zdrowia należą spotkania firmowe. Organizowane są m.in. pikniki rodzinne połączone z reklamą zdrowego stylu życia i odżywiania. W firmowych spotkaniach dla pracowników i ich rodzin udział biorą lekarze specjaliści, dietetycy. Ponadto można porozmawiać ze specjalistami bhp m.in. na temat ergonomii pracy, środków ochrony indywidualnej. Przeprowadzane są pokazy z udzielania pierwszej pomocy oraz użycia gaśnic. Podczas tego typu imprez organizowane są również loterie fantowe, z których środki przekazywane są na wsparcie poszkodowanych pracowników podczas wypadków przy pracy.

Wielu pracodawców zachęca swoich pracowników do uprawiania sportów. W większości firm pracownicy mogą korzystać z bonusów sprzyjających aktywnemu spędzaniu wolnego czasu –karty umożliwiające korzystanie z basenów, siłowni. Ponadto wiele firm motywuje zatrudnionych do jazdy na rowerze. Pracownik korzystający z roweru przyjeżdża do pracy po porannej dawce ruchu, która rozbudza go i wzmacnia koncentrację co z kolei wpływa na jego wydajność.

Pracodawcy postrzegają pracowników już nie tylko jako zatrudnioną jednostkę, która musi wykonać określone prace, za które otrzyma wynagrodzenie ale również jako część organizacji dla której zdrowie i życie zatrudnionych stanowi priorytet. Zdrowy pracownik to dobry pracownik. Organizacje, które jeszcze nie wdrożyły wymienionych powyżej działań do swojej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy powinny rozważyć rozwinięcie zasad stojących na straży życia i zdrowia pracowników.