Jak obliczyć wynagrodzenie młodocianego pracownika

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, pracownikowi młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie, nie mniejsze niż wskazany poniżej % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

– 4% w pierwszym roku nauki,

– 5% w drugim roku nauki,

– 6% w trzecim roku nauki.

Natomiast pracownikowi młodocianemu, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, przysługuje wynagrodzenie nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Od 01.09.2019 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania) podwyższone zostały o 1 punkt procentowy stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych odbywających naukę zawodu i będą wynosiły:

– 5% w pierwszym roku nauki,

– 6% w drugim roku nauki,

– 7% w trzecim roku nauki.

Bez zmian pozostaje wynagrodzenie pracowników młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Wyliczenia wynagrodzenia dla pracowników odbywających naukę zawodu

1.03.2019 r. – 31.05.2019 r.

194,55 pln – I rok nauki

243,19 pln – II rok nauki

291,82 pln – III rok nauki

1.06.2019 r. – 31.08.2019 r.

198,04 pln – I rok nauki

247,55 pln – II rok nauki

297,06 pln – III rok nauki

1.09.2019 r. – 30.11.2019 r. (na podstawie stawek obowiązujących od 1.09.2019)

241,96 pln – I rok nauki

290,35 pln – II rok nauki

338,75 pln – III rok nauki

Warto zaznaczyć, że ww. kwoty są kwotami minimalnymi. Pracodawca może wypłacać pracownikom młodocianym wyższe wynagrodzenie.