Instruktaż ogólny – część szkolenia wstępnego bhp

Instruktaż ogólny jest częścią szkolenia wstępnego bhp. Podczas instruktażu pracownik powinien zostać zapoznany z:

– podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminie pracy,

– przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

– zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny może poprowadzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu.

Instruktaż ogólny musza odbyć wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Instruktaż powinien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.  

Ukończenie instruktażu ogólnego powinno zakończyć się wydaniem zaświadczenia, które należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego powinno być po­twierdzone przez niego na piśmie. Oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia jest integralną częścią karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Karta szkolenia składa się z dwóch stron:

1 strona – zawiera nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika odbywającego szkolenie, wykonywany zawód lub zajmowane stanowisko, datę instruktażu, imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż, podpis pracownika.

2 strona – zawiera programy instruktarzy.

Wzór Karty Szkolenia Wstępnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zamieszczony jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.