Instrukcje maszyn, urządzeń – wymogi prawa

Instrukcje obsługi maszyn, urządzeń, z których korzystają pracownicy na terenie zakładu pracy powinny być napisane w języku polskim. W przepisach prawa w sposób jasny i klarowny zostały określone obowiązki producenta lub jego przedstawiciela przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku.

Zgodnie z regulacjami prawnymi, instrukcje sporządza się w oficjalnym języku lub językach wspólnotowych Państw Członkowskich, w których maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku. Instrukcja musi być „Instrukcją oryginalną” lub „Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej” i w takiej sytuacji oryginał musi być dołączony do tłumaczenia.

Jeżeli nie istnieje „Instrukcja Oryginalna” w języku oficjalnym lub językach państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela lub przez osobę wprowadzającą tę maszynę na dany obszar językowy. Instrukcja taka powinna mieć napis „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku, Producent lub upoważniony przez Niego Przedstawiciel musi:

– zapewnić, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn,

– zagwarantować, że dostępna jest dokumentacja techniczna określona w załączniku nr 2 Rozporządzenia,

– dostarczyć, w szczególności, niezbędne informacje m.in. instrukcje,

– przeprowadzić właściwe procedury oceny zgodności – zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenia;

– sporządzić deklarację zgodności WE zgodnie z załącznikiem 3 Rozporządzenia i zapewnić, że została dołączona do maszyny;

– umieścić oznakowanie CE zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia.