Jak prawidłowo sporządzić instrukcję bhp

Prawnym obowiązkiem pracodawców jest opracowanie i udostępnianie pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy celem minimalizacji ryzyka powstawania wypadków. Jednocześnie pracownicy zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z treścią instrukcji. Nie ma obowiązku wywieszania instrukcji stanowiskowych, choć stanowi to dość powszechną praktykę. Brak instrukcji przy urządzeniu nie znaczy, że pracownicy nie zostali zapoznani z treścią lub że instrukcja „nie istnieje”. Instrukcje bhp zwykle dostępne są u osób nadzorujących pracę.

Sporządzenie instrukcji powinno być poprzedzone dokładną analizą stanowiska pracy oraz konsultacjami z zatrudnionymi. Treść instrukcji powinna być także omówiona z  pracownikami  służby bhp i nadzorem.

Należy także bezwzględnie wziąć pod uwagę:

– przepisy prawne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu określonych prac,

– dokumentację techniczno-eksploatacyjną urządzeń oraz

– ocenę ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

Instrukcje powinny wskazywać: czynności przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po zakończeniu pracy oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, (tj. zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników).

Podczas formułowania treści instrukcji nie należy cytować bezpośrednio przepisów. Wskazane jest także przedstawienie czynności zabronionych. Wymieniając czynności wzbronione, powinno się korzystać z dokumentacji opracowanej przez producenta tj. techniczno-ruchowej zawierającej m.in. instrukcję obsługi danego urządzenia, opisy techniczne, rysunki, wyniki prób i pomiarów, dokumenty dotyczące przeglądów, konserwacji i remontów.

„Dobre” instrukcja bhp, to instrukcje czytelne i przestrzegane przez pracowników. Czytelne instrukcje bhp cechuje rzeczowość i zwięzłość treści.

Należy pamiętać, że instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy nie tworzy się na stałe. Rozwój techniki i nauki obliguje do aktualizacji treść instrukcji bhp, tj. dostosowywania do nowych warunków lub okoliczności).

Podpisana instrukcja stanowi zarządzenie wewnętrzne obowiązkowe do przestrzegania. Podpis pod instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy oznacza, że jest ona zakończona i sprawdzona (uzgodniona), przyjęta przez kierownictwo oraz gotowa do wdrożenia w życie.

Uprawnieniem pracodawcy jest nałożenie kar porządkowych na pracownika nieprzestrzegającego wytycznych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy.