BHP w restauracji. Bezpieczny pracownik gastronomii.

Gastronomia to branża, w której podstawowe znaczenie ma człowiek, ponieważ to on stanowi fundament rozwoju biznesu. Każda restauracja, jadłodajnia, bar, kawiarnia, cukiernia, winiarnia jest obrazem kondycji psychofizycznej zatrudnionych w niej ludzi. Skoro zatem pracownicy odgrywają tak ważną rolę w sukcesie przedsiębiorstwa, pracodawcy powinni dokładać wszelkich starań aby realizować ich potrzeby. Poza odpowiednim wynagrodzeniem warto zadbać o życie i zdrowie pracowników.

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy w gastronomii:

– uciążliwe środowisko pracy, pomieszczenia o wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza,

– kontakt z gorącymi powierzchniami i produktami,

– ostre przedmioty (narzędzia ręczne, ruchome części maszyn i urządzeń),

– zmienny mikroklimat,

– narażenie na stres,

pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań aby ograniczyć negatywny wpływ czynników środowiska pracy na zdrowie pracowników, tzn. zapewnić określone przepisami prawa bezpieczne warunki pracy. Realizując wymagania Kodeksu Pracy, Ustaw, Rozporządzeń dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy, pracodawca ograniczy wypadki w pracy i choroby zawodowe.

Praca kucharza, pracowników obsługi kuchni, kelnera, barmana wiąże się z wieloma zagrożeniami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Dlatego aby zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stanowiska pracy w lokalach gastronomicznych powinny być:

– prawidłowo zorganizowane, tj. odpowiednio rozmieszczone powierzchnie robocze, urządzenia do wykonywania pracy z zachowaniem właściwych odległości między nimi,

– wyposażone w instrukcje bhp.

Ponadto do lokali gastronomicznych muszą zostać zakupione:

– apteczki I pomocy z wyposażeniem wskazanym w przepisach prawa oraz gaśnice,

– środki do utrzymania czystości i dezynfekcji.

Pracodawca powinien pamiętać, że pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia nakłada na właścicieli lokali gastronomicznych obowiązek uzyskania dla zatrudnianego pracownika orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w kontakcie z żywnością.

Dodatkowo pracodawca winien nieodpłatnie dostarczyć pracownikom środki ochrony indywidualnej a także odzież i obuwie robocze oraz poinformować o sposobach posługiwania się nimi.

Przypomnijmy, środki ochrony indywidualnej mają na celu zabezpieczenie przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy tj. czynnikami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi oraz biologicznymi. W zakładach gastronomicznych do środków ochrony indywidualnej można zaliczyć:

– rękawice stosowane w zmywalniach, obieralniach, chroniące przed przecięciem i skaleczeniem, termoodporne,

– fartuchy,

– obuwie z podeszwą odpowiedniej przyczepności.

Natomiast odzież i obuwie robocze trzeba wydać pracownikom zawsze w sytuacji gdy:

– odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

– wymagają tego względy technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwo i higiena pracy.

Ponadto, podstawą dopuszczenia pracownika do pracy jest szkolenie w zakresie bhp.

Każdy nowy pracownik musi przejść szkolenie wstępne bhp, od którego zaczyna się pierwszy dzień pracy. Szkolenie wstępne składa się z dwóch części:

 – pierwsza część to instruktaż ogólny bhp, który powinien trwać 3 godziny lekcyjne,

– druga część to instruktaż stanowiskowy, przeprowadzany przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego, który powinien trwać 8 godzin lekcyjnych.

W dalszej kolejności pracownicy gastronomi zatrudnieni na stanowiskach robotniczych muszą odbyć szkolenie okresowe. Szkolenie przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata. Przy czym pierwsze szkolenie okresowe bhp należy odbyć w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

Należy pamiętać, że dla każdego stanowiska pracy należy przygotować ocenę ryzyka zawodowego, tzn. informacje jakie niepożądane zdarzenia mogą wystąpić na danym stanowisku pracy wraz ze wskazaniem konsekwencji oraz działań zapobiegawczych. Wszyscy pracownicy zarówno zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umowy zlecenia muszą zostać zapoznani z oceną ryzyka na swoim stanowisku pracy oraz podpisać oświadczenie stwierdzające zapoznanie się z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

Nie możemy zapominać, że w każdym zakładzie pracy powinny być wyznaczone osoby do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Podkreślmy także, że w lokalu gastronomicznym należy:

– dokonywać stałej kontroli warunków bhp aby spełniały one odpowiednie standardy,

– prowadzić rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych, nawet jeśli nie wystąpiły,

– uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią.