Definicja pracy na wysokości. Obowiązki pracodawcy wobez pracowników. Wymogi przy pracy na wysokości

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Prace szczególnie niebezpieczne to prace, przy których wykonywaniu występuje zwiększone zagrożenie lub prace, które są wykonywane w utrudnionych warunkach.

Realizując prace na wysokości, pracodawca zobowiązany jest :

– przeprowadzić instruktaż pracowników,

– wyznaczyć kolejność wykonywania zadań wraz z imiennym podziałem pracy,

– zorganizować bezpośredni nadzór nad tymi pracami,

– zapewnić asekurację osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne przez innych pracowników, którzy bezpośrednio prac tych nie wykonują,

– wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej i przeszkolić pracowników w zakresie posługiwania się tymi środkami,

– wprowadzić urządzenia ochronne (osłony) miejsc niebezpiecznych, oznakowanie stref i miejsc niebezpiecznych (otworów w sufitach, stropach).

Wymagania dopuszczające pracowników do wykonywania pracy na wysokości

– posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości; skierowanie na badania wysokościowe powinno zawierać wyraźną adnotację o pracy powyżej lub poniżej 3 m,

– odbycie szkolenia w zakresie bhp (wstępnego: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy oraz okresowego) podczas którego pracownicy są zapoznawani  z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy,

– zapoznanie pracowników  z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.

Praca na wysokości

Jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Pracą na wysokości nie jest

Praca na wysokości, na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi lub wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem.

Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej

Podczas prac na wysokości pracownicy musza być wyposażeni w hełmy ochronne oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownikom podczas prac na wysokości jest szczególnie ważne dlatego tak istotny jest właściwy dobór sprzętu biorąc pod uwagę:

– specyfikę pracy i warunki, w jakich wykonywana jest praca,

– sprawność sprzętu,

– umiejętność posługiwania się sprzętem przez pracowników.

Rodzaje sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Uprzęże, w tym szelki bezpieczeństwa i pasy biodrowe, linki bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne.